Informacje o projekcie"Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław - Przeworsk"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.4 Kultura
 
Wnioskodawca:
Gmina Miejska Jarosław
 
Partnerzy projektu:
Gmina Miejska Przeworsk
Gmina Przeworsk
Gmina Pawłosiów
 
Cele projektu:
Głównym celem projektu jest podniesienie atrakcyjności oferty kulturalnej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk poprzez odpowiednie działania prowadzone w gminach wchodzących w skład MOF.
 
Budżet projektu:
Wartość projektu: 9 850 854,62 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 5 645 450,49 zł
Wartość projektu – część Gminy Miejskiej Jarosław: 4 525 417,63 zł
Dofinansowanie z EFFR dla Gminy Miejskiej Jarosław: 3 127 321,11 zł
 
Projekt dotyczy szeregu działań związanych z poprawą dostępu do kultury na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Jarosław-Przeworsk i zwiększeniem jakości oferty kulturalnej w gminach wchodzących w skład MOF Jarosław-Przeworsk.
W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie robót budowlanych oraz zakup wyposażenia dla:
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Jarosławiu (Gmina Miejska Jarosław),
- Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku (Gmina Miejska Przeworsk)
- Wiejskiego Domu Kultury w Grzęsce, Wiejskiego Domu Kultury w Mirocinie, Wiejskiego Domu Kultury w Ujeznej (Gmina Przeworsk),
- Centrum Kultury w Cieszacinie Wielkim (Gmina Pawłosiów).

W Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu zaplanowano budowę klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy oraz remont pomieszczeń piwnic, elewacji i instalacji kanalizacji wewnętrznej. Dzięki tym pracom zwiększy się dostępność do oferty kulturalnej dla osób z różnych grup wiekowych oraz osób z niepełnosprawnościami. Udogodnienia wpłyną pozytywnie na bezpieczeństwo i komfort osób, które pracują w obiekcie oraz mieszkańców, którzy będą korzystali z oferty kulturalnej.

Celem projektu jest również wprowadzenie nowych form działalności, jako aktywizacja kulturalna lokalnego społeczeństwa - warsztaty, kursy, przedstawienia, itp. W konsekwencji wzrośnie atrakcyjność regionu.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (21 września 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (21 września 2017, 12:57:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2685