Informacje o projekcie,,Jarosław Magiczne Miasto”
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020
Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego
Działanie 4.4 Kultura
 
Wnioskodawca:
Gmina Miejska Jarosław
 
Cele projektu
Cel ogólny:

Podniesienie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta Jarosławia
Cele szczegółowe:
Zwiększenie jakości i dostępności dóbr kultury materialnej w Jarosławiu
Podniesienie kompetencji kulturalnych mieszkańców miasta i odwiedzających
Wzrost atrakcyjności turystycznej miasta Jarosławia
Wprowadzenie nowoczesnych form uczestnictwa w kulturze
 
Budżet projektu:
Wartość projektu: 2 256 377,78 zł
Kwota dofinansowania z EFRR: 1 708 821,03 zł
 
Projekt pn. „Jarosław Magiczne Miasto" wpływa na budowanie świadomości i poprawę edukacji kulturalnej mieszkańców poprzez nowoczesną ofertę kulturalno-edukacyjną, która przyczynia się do wzrostu udziału mieszkańców regionu w życiu kulturalnym i budowy tożsamości regionalnej. Realizacja projektu stworzy warunki do zdobywania wiedzy o kulturze, do rozumienia kultury, do korzystania z niej, do kształcenia potrzeb i nawyków uczestniczenia w kulturze, uświadomienie znaczenia kultury i aktywności kulturalnej w rozwoju indywidualnym człowieka i w rozwoju społeczeństwa - przy czym mające wpływ na kształtowanie się tożsamości kulturowej regionu.

W ramach projektu przewidziano wykonanie prac remontowo-konserwatorskich obiektów: Bramy Krakowskiej i piwnic Ratusza oraz dostosowanie ich do prowadzenia działań kulturalnych
W pomieszczeniach Bramy Krakowskiej i piwnicach Ratusza powstanie Centrum Edukacji Kulturalnej. Jego fundamentem będzie edukacja kulturalna dzieci i młodzieży oraz dorosłych, którzy uczestniczą w tym procesie, a także nieformalne wspieranie szkół w realizacji projektów i programów edukacji artystycznej i kulturowej.
Aranżacja pomieszczenia we wnętrzu Bramy Krakowskiej będzie opierała się na edukacji służącej kształceniu stosunku do dziedzictwa kulturowego - tożsamości kulturowej, ochrony dziedzictwa kultury własnej i innych, szacunku do różnorodności kulturowej.
W piwnicach Ratusza planowana jest natomiast twórcza, artystyczna działalność edukacyjna. 
W ramach projektu powstaną tematyczne sale nawiązujące do różnych dziedzin sztuki: malarstwa, architektury, rzeźby, a osoby odwiedzające będą mogły wczuć się w rolę artysty, poprzez komponowanie swoich dzieł, np. za pomocą aplikacji multimedialnych projektując obrazy, czy zamki.
W piwnicach Ratusza zaplanowane są sale:
- papieroplastyka
- w świecie rzeźby
- laboratorium malarstwa
- laboratorium teatralne
- świat architektury
Zaplanowana w ramach dofinansowania oferta będzie stworzona dla różnych grup odbiorców. Szczególną, nową grupą, dla której nie ma w mieście takiej oferty, są rodziny z dziećmi. Dostępne warsztaty, czy koła zainteresowań adresowane są do konkretnych segmentów: seniorzy, młodzież lub dzieci. Propozycja wynikająca z realizacji projektu stwarza możliwość wspólnego spędzania czasu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (21 września 2017)
Opublikował: Barbara Brzezińska (21 września 2017, 13:28:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2887