2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac budowlanych „Remont MOK Jarosław” oraz „Budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy MOK Jarosław”.


ZP.271.9.8.2018                                                                                      Jarosław 11.01.2018 r.
 
 
                                                             OGŁOSZENIE
                                                   Burmistrz Miasta Jarosławia
                               37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
na sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac budowlanych „Remont MOK Jarosław” oraz „Budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy MOK Jarosław”. W ramach projektu „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk” nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
 
1. Przedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją prac budowlanych „Remont MOK Jarosław” oraz „Budowa klatki schodowej wraz z szybem windowym i montażem windy MOK Jarosław”. W ramach projektu „Rozwój infrastruktury kulturalnej oraz rozwój oferty kulturalnej na terenie Gmin MOF Jarosław – Przeworsk” nr RPPK.04.04.00-18-0109/16-00 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani  wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót, będących przedmiotem nadzoru, tj. 30 września 2018 roku.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 19.01.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 19.01.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Marcin Giliciński - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Janusz Materna - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 85.
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
  Instrukcja dla wykonawców (191kB) word
  Wyniki postępowania (369kB) pdf
                                      
                                                                                                ZATWIERDZAM
                                                                            ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                                     ds. Infrastruktury Technicznej
                                                                                              WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (11 stycznia 2018)
Opublikował: Marcin Giliciński (11 stycznia 2018, 10:25:01)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (19 stycznia 2018, 13:33:23)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 349