2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach projektu Jarosław Magiczne Miasto”: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 2 trwałych plakatów informacyjnych do siedziby Zamawiającego.

Wyniki postępowania (237kB) pdf
ZP.271.9.43.2018                                                                                     Jarosław 09.02.2018 r.
 
 
                                                            OGŁOSZENIE
                                                  Burmistrz Miasta Jarosławia
                              37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
dostawę w ramach zadania pn.: „Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach projektu Jarosław Magiczne Miasto”: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 2 trwałych plakatów informacyjnych do siedziby Zamawiającego w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020.
 
 
1. Przedmiot zamówienia: dostawa w ramach zadania pn.: „Adaptacja budynku Bramy Krakowskiej na Centrum Edukacji Kulturalnej w ramach projektu Jarosław Magiczne Miasto”: zaprojektowanie, wykonanie i dostawa 2 trwałych plakatów informacyjnych do siedziby Zamawiającego w ramach promocji projektu współfinansowanego ze środków RPO WP na lata 2014-2020. wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin realizacji zamówienia: 28 luty 2018 roku.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 19.02.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 19.02.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Marcin Giliciński - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Regina Wajda - Urząd Miasta Jarosławia,        37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 77,
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (168kB) word
Wyniki postępowania (237kB) pdf
 
                                      
                                                                                            ZATWIERDZAM
                                                                                 BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                         WALDEMAR PALUCH
                                                                                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (9 lutego 2018)
Opublikował: Marcin Giliciński (9 lutego 2018, 10:15:49)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (19 lutego 2018, 13:02:21)
Zmieniono: Unieważnienie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 363