2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Videorejestracja sesji Rady Miasta.

UWAGA:
Zamawiający zmienia termin składania ofert z 15.02.2018 r. na 16.02.2018 r. do godz.: 11:00, natomiast otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godz. 11:35.

ZP.271.9.46.2018                                                                                   Jarosław 09.02.2018 r.
Wyniki postępowania (355kB) pdf
 
 
                                                          OGŁOSZENIE
                                              Burmistrz Miasta Jarosławia
                             37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
                                    „videorejestrację sesji Rady Miasta Jarosławia”.
 
 
1. Przedmiot zamówienia: „videorejestracja sesji Rady Miasta Jarosławia”, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia: 15.02.2018 r. – 31.12.2018 r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 80%, jakość transmisji w internecie 20%.
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 15.02.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 15.02.2018 r. o godz. 11:35 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Marcin Giliciński - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Marcin Nazarewicz - Urząd Miasta Jarosławia,       37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 71,
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (116kB) word
Wyniki postępowania (355kB) pdf
 
                                      
                                                                              ZATWIERDZAM
                                                         ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                              DARIUSZ TRACZ

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (9 lutego 2018)
Opublikował: Marcin Giliciński (9 lutego 2018, 13:43:21)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (19 lutego 2018, 12:03:33)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 443