2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

„zakup okolicznościowych opraw A4 twardych w ilości 200 sztuk i miękkich w ilości 500 sztuk w kolorze bordowym, granatowym i zielonym z herbem miasta Jarosławia i nadrukiem „Jarosław”, ze złoceniem złotym lub srebrnym.”

WYNIKI POSTĘPOWANIA (274kB) pdf
ZP.271.9.105.2018                                                                                     Jarosław 03.04.2018 r.
 
 
                                                             OGŁOSZENIE
                                                  Burmistrz Miasta Jarosławia
                             37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
„zakup okolicznościowych opraw A4 twardych w ilości 200 sztuk i miękkich w ilości 500 sztuk w kolorze bordowym, granatowym i zielonym z herbem miasta Jarosławia i nadrukiem „Jarosław”, ze złoceniem złotym lub srebrnym.”.
 
 
1. Przedmiot zamówienia: „zakup okolicznościowych opraw A4 twardych w ilości 200 sztuk i miękkich w ilości 500 sztuk w kolorze bordowym, granatowym i zielonym z herbem miasta Jarosławia i nadrukiem „Jarosław”, ze złoceniem złotym lub srebrnym.”, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin realizacji zamówienia: do 20.04.2018 r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 10.04.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 10.04.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Teresa Filar - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 12,
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (134kB) word
 
WYNIKI POSTĘPOWANIA (274kB) pdf
                                      
                                                                                                  ZATWIERDZAM
                                                                            ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                                WIESŁAW PIROŻEK
                                                                                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (3 kwietnia 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (3 kwietnia 2018, 13:50:42)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (11 kwietnia 2018, 11:55:22)
Zmieniono: WYNIKI POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320