2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc na terenie Gminy Miejskiej Jarosław nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, znajdujących się na działkach należących do Gminy Miejskiej Jarosław.

Wyniki postępowania (287kB) pdf

ZP.271.9.147.2018                                                                                  Jarosław 22.05.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
„usunięcie odpadów komunalnych z miejsc na terenie Gminy Miejskiej Jarosław nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, znajdujących się na działkach należących do Gminy Miejskiej Jarosław”, w ilości szacunkowej 15 ton odpadów łącznie”
 
 
Przedmiot zamówienia: „usunięcie odpadów komunalnych z miejsc na terenie Gminy Miejskiej Jarosław nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, znajdujących się nadziałkach należących do Gminy Miejskiej Jarosław”, w ilości szacunkowej 15 ton odpadów łącznie, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia:  30 listopada 2018 roku.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – 100% cena,
6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. Nr 2 kancelaria do dnia: 28.05.2018 r. do godz. 13:00
7. Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 28.05.2018 r. o godz. 13:15 w Sali Narad pok. Nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia,              37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Adam Dejneka - Urząd Miasta Jarosławia,          37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 25,
10.  Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (137kB) word
 
Wyniki postępowania (287kB) pdf
                                      
                                                                                              ZATWIERDZAM
                                                                         ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                                  ds. Infrastruktury Technicznej
 
                      
                                                                                            WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (22 maja 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (22 maja 2018, 08:47:44)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (4 czerwca 2018, 08:44:57)
Zmieniono: Wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 430