2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Opracowanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego w liczbie 4 000 egzemplarzy (w tym 500 egzemplarzy wersja dla osób niedowidzących) folderu promującego projekt wraz z instruktażem dot. budowy ogrodów deszczowych.

Wyniki postępowania (256kB) pdf

ZP.271.9.159.2018                                                                                   Jarosław 30.05.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
dostawę w ramach zadania pn.: „Dziś to jutro – szanujmy zielone dziedzictwo – realizacja w ramach mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – opracowanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego w liczbie 4 000 egzemplarzy (w tym 500 egzemplarzy wersja dla osób niedowidzących) folderu promującego projekt wraz z instruktażem dot. budowy ogrodów deszczowych”.
 
1. Przedmiot zamówienia: dostawa w ramach zadania pn.: „Dziś to jutro – szanujmy zielone dziedzictwo – realizacja w ramach mikroprojektu w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 – opracowanie projektu graficznego, wydrukowanie i dostawa do siedziby Zamawiającego w liczbie 4 000 egzemplarzy (w tym 500 egzemplarzy wersja dla osób niedowidzących) folderu promującego projekt wraz z instruktażem dot. budowy ogrodów deszczowych”, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia.
5. Termin realizacji zamówienia: 27.07.2018 r.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
7. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
8. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 07.06.2018 r. do godz. 11:00.
9. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
10. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 07.06.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
11. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia,               37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Regina Wajda - Urząd Miasta Jarosławia,          37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 77,
12. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (498kB) word

Wyniki postępowania (256kB) pdf
 
                                                                                                        ZATWIERDZAM
                                                                               ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                                      WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (30 maja 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (30 maja 2018, 09:35:20)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (7 czerwca 2018, 12:39:58)
Zmieniono: Unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 358