2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci przy ul. Przygrodzie w Jarosławiu

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (266kB) pdf

ZP.271.9.165.2018                                                                        Jarosław 06.06.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci przy ul. Przygrodzie w Jarosławiu.
 
 
1. Przedmiot zamówienia: sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji polegającej na budowie placu zabaw dla dzieci przy ul. Przygrodzie w Jarosławiu wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia: 14.09.2018 r. lub do zakończenia robót budowlanych.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 14.06.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 14.06.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Katarzyna Szkoła - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 86,
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (732kB) pdf  
                                      
                                                                     ZATWIERDZAM
                                                  ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                                  
                                                                    DARIUSZ TRACZ
                       

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (6 czerwca 2018)
Opublikował: Paweł Dernoga (6 czerwca 2018, 13:17:46)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (18 czerwca 2018, 13:03:43)
Zmieniono: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 357