2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczeniem istniejących kabli energetycznych dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Łączności”.

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (262kB) pdf

ZP.271.9.189.2018                                                                    Jarosław 28.06.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczeniem istniejących kabli energetycznych dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Łączności”.
 
1. Przedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia ulicznego oraz zabezpieczeniem istniejących kabli energetycznych dla zadania inwestycyjnego „Rozbudowa ul. Łączności” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych natomiast nie dopuszcza składania ofert  wariantowych.
3.  Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4.  Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia odbioru końcowego robót, będących przedmiotem nadzoru, tj. 15 października 2018 roku.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 04.07.2018 r. do godz. 12:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 04.07.2018 r. o godz. 12:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Jacek Balawajder - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 74,
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (140kB) word

DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

RYS. 1 (1027kB) pdf
RYS. 2 (881kB) pdf
PRZYKŁAD OPRAWY OŚWIETLENIOWEJ (374kB) pdf
SCHEMAT (2201kB) jpg
SCHEMAT OŚWIETLENIA (107kB) pdf
SCHEMAT SŁUPA (259kB) pdf
TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA (1514kB) pdf
INFORMACJE DODATKOWE (13kB) word  
                                      
                                                                      ZATWIERDZAM
                                                 ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                           ds. Infrastruktury Technicznej

                                                                    WIESŁAW PIROŻEK
                                                                                                                     

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (28 czerwca 2018)
Opublikował: Paweł Dernoga (28 czerwca 2018, 13:03:38)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (5 lipca 2018, 08:53:12)
Zmieniono: OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 334