2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia parkingu dla następującego zadania inwestycyjnego: „Budowa parkingu przy ul. Benedyktyńskiej”

Wyniki postepowania (272kB) pdf

ZP.271.9.205.2018                                                                                  Jarosław 10.07.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia parkingu dla następującego zadania inwestycyjnego: „Budowa parkingu przy ul. Benedyktyńskiej”
 
 
1. Przedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia parkingu dla następującego zadania inwestycyjnego: „Budowa parkingu przy ul. Benedyktyńskiej”, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin realizacji zamówienia: do 31.10.2018 r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 18.07.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 18.07.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia,               37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Robert Bembnowicz - Urząd Miasta Jarosławia,     37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 74.
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (141kB) word
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA:

Przedmiar robót (110kB) pdf
Mapa do celów projektowych (916kB) pdf
Schemat zasilania (140kB) pdf   
Słup aluminiowy (379kB) pdf   
Fundament betonowy (533kB) pdf  
Złącze słupowe (839kB) pdf
Projekt wykonawczy (112kB) word
Karta produktu (677kB) pdf
Obliczenia (158kB) pdf

Wyniki postepowania (272kB) pdf
                         
                                                                                                  ZATWIERDZAM
                                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                                      ds. Infrastruktury Technicznej
 
                                                                                                 WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (10 lipca 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (10 lipca 2018, 14:53:10)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (18 lipca 2018, 15:14:50)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 377