2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia dla pięciu zadań inwestycyjnych.

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (295kB) pdf

ZP.271.9.215.2018                                                                        Jarosław 27.07.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia dla następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 – budowa oświetlenia ulicznego boczna ul. Batalionów Chłopskich,             Zadanie nr 2 – budowa oświetlenia ul. Słoneczna – II etap, zadanie nr 3 – budowa oświetlenia ul. Boczna Słonecznej, Zadanie nr 4 – instalacja nowych słupów oświetlenia ulicznego w Dzielnicy nr 5,                    Zadanie nr 5 – budowa oświetlenia ul. Rybacka – I etap.
 
 
1. Przedmiot zamówienia: sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy oświetlenia dla następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie nr 1 – budowa oświetlenia ulicznego boczna                  ul. Batalionów Chłopskich, Zadanie nr 2 – budowa oświetlenia ul. Słoneczna – II etap, Zadanie nr 3 – budowa oświetlenia ul. Boczna Słonecznej, Zadanie nr 4 – instalacja nowych słupów oświetlenia ulicznego w Dzielnicy nr 5, Zadanie nr 5 – budowa oświetlenia ul. Rybacka – I etap, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, natomiast nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy, do dnia odbioru końcowego robót, będących przedmiotem nadzoru.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 02.08.2018 r. do godz. 11:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 02.08.2018 r. o godz. 11:35 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia,            37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Mateusz Głowacki - Urząd Miasta Jarosławia,       37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 74.
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (141kB) word
 
DOKUMENTACJA TECHNICZNA:
Zadanie nr 1
Zadanie nr 2 i 3
Zadanie nr 4
Opis przedmiotu zamówienia (1258kB) word
Kosztorys ofertowy (131kB) plik
Mapa podglądowa (6560kB) pdf
Zadanie nr 5


 
 
                                      
                                                                                            ZATWIERDZAM
                                                                             BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                        WALDEMAR PALUCH

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (27 lipca 2018)
Opublikował: Paweł Dernoga (27 lipca 2018, 14:27:50)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (3 sierpnia 2018, 14:52:40)
Zmieniono: OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 474