2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Usługa remontowo – konserwatorskia pomników nagrobnych na terenie Starego Cmentarza w Jarosławiu

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (187kB) pdf


ZP.271.9.237.2018                                                                     Jarosław 03.09.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
„usługi remontowo – konserwatorskie pomników nagrobnych na terenie Starego Cmentarza w Jarosławiu”
 
 
 
Przedmiot zamówienia: „usługi remontowo – konserwatorskie pomników nagrobnych na terenie Starego Cmentarza w Jarosławiu” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 31 październik 2018 r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 11.09.2018 r. do godz. 10:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 11.09.2018 r. o godz. 10:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Grażyna Strzelec - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 26,
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (137kB) word

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z KOSZTORYSAMI (2959kB) word  
 
                                      
                                                                         ZATWIERDZAM
                                                     ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
 
                                                                     WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (3 września 2018)
Opublikował: Paweł Dernoga (3 września 2018, 13:29:52)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (11 września 2018, 11:34:31)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 356