2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Organizacja pikniku promującego projekt i Program „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino - realizacja w ramach projektu Eskapady na książęcym szlaku”

Wyniki postępowania (294kB) pdf  

UWAGA:
Zamawiający modyfikuje treść instrukcji dla wykonawców w zakresie szczegółowego opisu cateringu.

Instrukcja dla wykonawców po modyfikacji (485kB) word

ZP.271.9.254.2018                                                                                  Jarosław 27.09.2018 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
zadanie pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino - realizacja w ramach projektu Eskapady na książęcym szlaku” organizacja festynu promującego projekt i Program w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Unii  Europejskiej - Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.
 
 
Przedmiot zamówienia: zadanie pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino - realizacja w ramach projektu Eskapady na książęcym szlaku” organizacja festynu promującego projekt i Program w ramach projektu współfinansowanego  ze środków Unii  Europejskiej - Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 14.10.2018 r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – 30% cena, 70% - atrakcyjność (plan promocji pikniku – 20%, ramowy program wydarzeń – 25%, wartość merytoryczna wydarzenia 25%).
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 03.10.2018 r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 03.10.2018 r. o godz. 11:35 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia,                    37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Regina Wajda - Urząd Miasta Jarosławia,          37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 77,
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

Instrukcja dla wykonawców (195kB) word  

                          
                 
                                                                                             ZATWIERDZAM
                                                                      ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                                  ds. Infrastruktury Technicznej
 
                      
                                                                                           WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (27 września 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (27 września 2018, 15:09:30)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (4 października 2018, 10:44:09)
Zmieniono: Wyniki postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 395