2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch tablic pamiątkowych w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino – realizacja w ramach projektu „Eskapady na Książęcym Szlaku

OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (279kB) pdf

ZP.271.9.271.2018                                                                         Jarosław 15.10.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
„zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch tablic pamiątkowych w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino – realizacja w ramach projektu „Eskapady na Książęcym Szlaku”
 
 
1. Przedmiot zamówienia: „zaprojektowanie, wykonanie i dostawę dwóch tablic pamiątkowych w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. Bohaterów Monte Cassino – realizacja w ramach projektu „Eskapady na Książęcym Szlaku” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia: 26 października 2018 roku.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 19.10.2018 r. do godz. 12:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 19.10.2018 r. o godz. 12:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Jolanta Kuźniar - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 77,
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (161kB) word  
TABLICA (861kB) jpg  
                                      
                                                                            ZATWIERDZAM
                                                          ZASTĘPCA BURMISTRZ MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                         WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: ZP.271.9.271.2018 (15 października 2018)
Opublikował: Paweł Dernoga (15 października 2018, 11:44:31)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (22 października 2018, 11:48:00)
Zmieniono: ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 320