2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

„Remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu”

WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (366kB) pdf

 SP7.2/P/2018                                                                                          Jarosław 15.10.2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu
ogłasza postępowanie na:
„Remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu”

 
1.    Przedmiot zamówienia: „Remont kominów na budynku Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4.    Termin realizacji zamówienia: 30.11.2018 r.
5.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)      posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6.    Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7.    Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica ul. Dolnoleżajska 110, 37-500 Jarosław (sekretariat).do dnia: 22.10.2018 r. do godz. 10:00.
8.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
9.    Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 22.10.2018 r. o godz. 10:15 w Sekretariacie Szkoly.
10.              Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:    
ü  w sprawach dotyczących organizacji przetargu: Zenon Skrzypek - Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica w Jarosławiu, ul. Dolnoleżajska 110 tel. 16 6216077 lub 600 325 097
ü  w sprawie nadzoru autorskiego: Robert Argasiński 695 248 250
11.              Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - instrukcja (136kB) word
KOSZTORYS OFERTOWY - ofertowy (201kB) pdf
PRZEDMIAR - przedmiar (201kB) pdf
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  sst

 informacja z otwarcia ofert- info (289kB) pdf

  WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (366kB) pdf
                                                                                       ZATWIERDZAM
 
                                                                                        Dyrektor Szkoły
                                                                                    mgr Zenon Skrzypek

 
                                                                                                                     

metryczka


Wytworzył: Zenon Skrzypek (15 października 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (15 października 2018, 14:36:41)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (25 października 2018, 11:08:43)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 425