2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Przeprowadzenie szkoleń adresowanych do mieszkańców miasta Jarosławia w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych - pięć części.

Wynik postępowania (361kB) pdf

ZP.271.9.259.2018                                                                                     Jarosław 25.10.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
przeprowadzenie szkoleń mieszkańców miasta Jarosławia w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą realizowane w ramach mikroprojektu pn. „Jarosław w sieci” w ramach projektu „W sieci bez barier” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
 
Przedmiot zamówienia: przeprowadzenie szkoleń mieszkańców miasta Jarosławia w zakresie podniesienia kompetencji cyfrowych. Szkolenia będą realizowane w ramach mikroprojektu pn. „Jarosław w sieci” w ramach projektu „W sieci bez barier” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3. Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Część I. „Moje finanse i transakcje w sieci” w terminie od 19.11.2018 r do 21.01.2019 r – poniedziałki (godz. 14-17). Część II. „Działam w sieciach społecznościowych” w terminie od 20.11.2018 r do 22.01.2019 r – wtorki (godz. 17-20). Część III. „Rodzic w Internecie” w terminie od 21.11.2018 r do 23.01.2019 r – środy (godz. 17-20). Część IV. „Moje finanse i transakcje w sieci” w terminie od 22.11.2018 r do 17.01.2019 r – czwartki (godz. 17-20). Część V. „Moje finanse i transakcje w sieci” w terminie od 21.01.2018 r do 18.03.2019 r – poniedziałki (godz. 14-17), wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, natomiast nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin realizacji zamówienia: od dnia rozpoczęcia szkolenia, do dnia zakończenia szkolenia, tj. Część I – od 19.11.2018 r. do 21.01.2019 r. – poniedziałki (godz. 14-17). Część II – od 20.11.2018 r. do 22.01.2019 r. – wtorki (godz. 17-20). Część III – od 21.11.2018 r. do 23.01.2019 r. – środy (godz. 17-20). Część VI – od 22.11.2018 r. do 17.01.2019 r. – czwartki (godz. 17-20). Część V – od 21.01.2018 r. do 18.03.2019 r. – poniedziałki (godz. 14-17).
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 05.11.2018 r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 05.11.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia,                37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pani Angelika Jarosz - Urząd Miasta Jarosławia,           37-500 Jarosław, ul. Rynek 6,  tel. 016/624 87 87.
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (238kB) word
 
 
 
                                      
                                                                                                 ZATWIERDZAM
                                                                            ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                                 DARIUSZ TRACZ
                                                                                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (25 października 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (25 października 2018, 10:00:08)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (9 listopada 2018, 11:32:23)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 345