2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

"Dostawa bonów towarowych dla emerytów i rencistów Urzędu Miasta Jarosławia"

Wynik postępowania (254kB) pdf

ZP.271.9.299.2018                                                                              Jarosław 19.11.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
 „Dostawa bonów towarowych dla emerytów i rencistów Urzędu Miasta Jarosławia”
 
 
Przedmiot zamówienia:
„Dostawa bonów towarowych dla emerytów i rencistów Urzędu Miasta Jarosławia”,               
wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 03.12.2018 r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 26.11.2018 r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 26.11.2018 r. o godz. 11:35 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia,              37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach merytorycznych przedmiotu zamówienia Pani Barbara Koszuta - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 25 tel. 016/624 87 16.
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
                           
Instrukcja dla wykonawców (103kB) word  

Wynik postępowania (254kB) pdf            
                   
 
 
                                                                                             ZATWIERDZAM
                                                                     ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                         
 
                                                                                           WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (19 listopada 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (19 listopada 2018, 14:32:01)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (26 listopada 2018, 14:58:43)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 299