2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

,,Remont zniszczonych posadzek z parkietu klepkowego w Sali lekcyjnej nr 6 zlokalizowanej na piętrze i z wymianą drzwi wewnętrznych ”

Jarosław , dnia 28.11.2018                                                                         SP.I.2620.35.2018
OGŁOSZENIE
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi
37-500 Jarosław  ul. 3 Maja 30
Ogłasza postępowanie na podstawie Kodeksu cywilnego pn. :
,,Remont zniszczonych posadzek z parkietu klepkowego w Sali  lekcyjnej nr 6 zlokalizowanej na piętrze i z wymianą drzwi wewnętrznych ”

CPV:45111300-1, 45432113-9 , 45421150-0

1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont zniszczonych posadzek z parkietu klepkowego w Sali nr 6 zlokalizowanej na piętrze , z wymianą drzwi wewnętrznych”.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych .
3. Termin wykonania zamówienia : 28.12.2018.
4. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące :
a. Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub  czynności,
b. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie ,
c. posiada potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d. Sytuacji  ekonomicznej i finansowej .
5. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert –  cena 100 %
7. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu,     ul.3 Maja 30,37-500 Jarosław ,sekretariat I piętro.
8. Termin składania ofert upływa dnia: 03.12.2018 o godz. 13:00.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w dniu  03.12.2018 r. o godz. 13:05 w siedzibie Zamawiającego
10. Termin  związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu składania ofert
11. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
    *w sprawach dotyczących organizacji postępowania Edyta Kopciuch e-mail : pgimnr1@interia.pl ,
        tel. 16  621-34-76
      * w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Roman Cużytek  e-mail : tel.    782 992 903
12.Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
     oraz w siedzibie zamawiającego .
 
Ogłoszenie - ogłoszenie (338kB) pdf
Instrukcja dla Wykonawców instrukcja (31kB) word
kosztorys ofertowy - kosztorys (40kB) excel
projekt robót - projekt (18kB) word
przedmiar - przedmiar (213kB) pdf
specyfikacja techniczna - 1 (134kB) word
sstwiorb - 2 (194kB) pdf

WYNIKI POSTĘPOWANIA - wyniki (102kB) pdf
                                                                             Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
                                                                                             Olaf Pokrywka

metryczka


Wytworzył: Olaf Pokrywka (28 listopada 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (28 listopada 2018, 14:35:06)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (4 grudnia 2018, 11:45:58)
Zmieniono: unieważnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 304