2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa owoców, warzyw i ryb mrożonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2019 r.

Rozstrzygnięcie

Do pobrania: Rozstrzygnięcie (157kB) pdf

Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu, zaprasza do złożenia ofert w prowadzonym postępowaniu  na dostawę owoców, warzyw i ryb mrożonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2019 r.
 
1. Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa owoców, warzyw i ryb mrożonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2019 r.” wg zakresu określonego szczegółowo w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 
2. Termin realizacji zamówienia: I-XII 2019 r.
 
3. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki w SIWZ.
 
4. Kryteria oceny ofert: 100% cena.
 
5. Oferty w zaklejonych kopertach z napisem  „Oferta na dostawę owoców, warzyw i ryb mrożonych do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Jarosławiu w okresie I–XII 2019 r.”, nazwą i adresem Dostawcy, należy składać w siedzibie Zamawiającego, Szkoła Podstawowa nr 4 w Jarosławiu, ul. Żeromskiego 4 – parter pok. nr 1 Sekretariat do dnia 13.12.2018 r.  do godz. 9:00.
 
6. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
 
7. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu 13.12.2018 r. o godz. 10:30 w pok. Księgowość.
 
8. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z wykonawcami:
·  w sprawach dotyczących organizacji postępowania: pan Mariusz Wojtowicz – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Żeromskiego 4, tel. (16) 621-12-48, sekretariat@sp4j.pl
·  w sprawach dostawy: pani Ewa Szpond – Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Żeromskiego 4,
tel. (16) 621-12-48.
 
9. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Szkole Podstawowej
nr 4 w Jarosławiu, pok. Księgowość, w godz. 8:00 – 14:00.

Druki do pobrania: SIWZ (164kB) word

metryczka


Wytworzył: Mariusz Wojtowicz (4 grudnia 2018)
Opublikował: Mariusz Wojtowicz (4 grudnia 2018, 11:34:58)

Ostatnia zmiana: Mariusz Wojtowicz (18 grudnia 2018, 07:55:43)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 281