2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

,,Remont zniszczonych posadzek z parkietu klepkowego w Sali lekcyjnej nr 6 zlokalizowanej na piętrze i z wymianą drzwi wewnętrznych ” - II postępowanie

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA (152kB) pdf

Jarosław , dnia 04.12.2018                                                                                SP.I.2620.63.2018
OGŁOSZENIE
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Królowej Jadwigi
37-500 Jarosław  ul. 3 Maja 30
Ogłasza postępowanie na podstawie Kodeksu cywilnego pn. :
,,Remont zniszczonych posadzek z parkietu klepkowego w Sali  lekcyjnej nr 6 zlokalizowanej na piętrze i z wymianą drzwi wewnętrznych ”
CPV:45111300-1, 45432113-9 , 45421150-0
1.  Przedmiotem zamówienia jest ,,Remont zniszczonych posadzek z parkietu klepkowego w Sali nr 6 zlokalizowanej na piętrze , z wymianą drzwi wewnętrznych”.
2.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych .
3.  Termin wykonania zamówienia : 28.12.2018.
4.  O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy , którzy spełniają warunki dotyczące :
a.  Posiadania  uprawnień do wykonywania określonej działalności lub  czynności,
b.  posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie ,
c.  posiada potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d.  Sytuacji  ekonomicznej i finansowej .
5.  Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana według reguły „spełnia” albo „nie spełnia”.
6.  Kryteria oceny ofert –  cena 100 %
7.  Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Szkoła Podstawowa nr 1 w Jarosławiu, ul.3 Maja 30,37-500 Jarosław ,sekretariat I piętro.
8.  Termin składania ofert upływa dnia: 07.12.2018 o godz. 13:00.
9.  Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w dniu  07.12.2018 r. o godz. 13:05 w siedzibie Zamawiającego
10. Termin  związania ofertą  wynosi 30 dni od terminu składania ofert
11. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami:
*w sprawach dotyczących organizacji postępowania Edyta Kopciuch e-mail : pgimnr1@interia.pl ,
tel. 16  621-34-76
     * w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Roman Cużytek  e-mail : tel.   782 992 903
12.Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
oraz w siedzibie zamawiającego .

UWAGA: ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Instrukcja dla Wykonawców - instrukcja (34kB) word
kosztorys ofertowy - ofertowy (40kB) excel
projekt robót - projekt (18kB) word
specyfikacja techniczna - 1 (134kB) word
sstwiorb - 2 (196kB) pdf
 
  
                                                                              Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
                                                                                               Olaf Pokrywka

metryczka


Wytworzył: Olaf Pokrywka (4 grudnia 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (4 grudnia 2018, 14:41:52)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (10 grudnia 2018, 14:27:11)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 461