2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Miasta Jarosławia

Wyniki postępowania (245kB) pdf

ZP.271.9.328.2018                                                                                  Jarosław 10.12.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
dostawę oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Miasta Jarosławia.
 
Przedmiot zamówienia: dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych Urzędu Miasta Jarosławia wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – bonifikata od ceny detalicznej 25%, odległość stacji benzynowej od siedziby Zamawiającego –  25%, ilość stacji benzynowych na terenie całego kraju – 50%.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 18.12.2018 r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 18.12.2018 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 29, tel. 16 624 87 11,
· w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Marian Kwietniowski - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 24, tel. 16 624 87 09.
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

Instrukcja dla Wykonawców (109kB) word  
 
                                      
                                                                                               ZATWIERDZAM
                                                                         ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
           
                                                                                             WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (10 grudnia 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (10 grudnia 2018, 08:48:43)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (18 grudnia 2018, 14:54:26)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 286