2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Jarosławia

ZP.271.9.331.2018                                                                           Jarosław 17.12.2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
dostawę materiałów biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Jarosławia
 
Przedmiot zamówienia: dostawa materiałów biurowych i papieru kserograficznego do Urzędu Miasta Jarosławia, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert - cena 100%.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok.  nr 2 kancelaria do dnia: 21.12.2018 r. do godz. 13:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 21.12.2018 r. o godz. 13:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 29, tel. 16 624 87 11,
· w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pani Teresa Filar - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 23,  tel. 16 624 87 12.
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla Wykonawców (236kB) word
           
 
 
 
                          
                                                                                            ZATWIERDZAM
                                                                     ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
   
                                                                                         WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (17 grudnia 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (17 grudnia 2018, 11:45:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 306