2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008 | 2007 | 2006

Dostawa cenników do oprogramowania Winbud Kosztorys Prof. przez okres 1 roku, dla Urzędu Miasta Jarosławia

ZP.271.9.312.2018                                                                                     Jarosław 5.12.2018r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
 „dostawę cenników do oprogramowania Winbud Kosztorys Prof.
przez okres 1 roku, dla Urzędu Miasta Jarosławia”
 
Przedmiot zamówienia: „dostawa cenników do oprogramowania Winbud Kosztorys Prof. przez okres 1 roku dla Urzędu Miasta Jarosławia” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców. 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2019r. – 31 grudnia 2019r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 17.12.2018r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 17.12.2018r. o godz. 11:35 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 29 tel. 16 624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Piotr Gargas - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 39 tel. 16 624 87 13,
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (112kB) word
 
                                      
                                                                                                     ZATWIERDZAM
                                                                              ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                      
                                                                                                     DARIUSZ TRACZ

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (5 grudnia 2018)
Opublikował: Piotr Chrzan (5 grudnia 2018, 13:06:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 248