Informacje o projekcie

ZdjęcieZdjęcie
Zdjęcie

„Dziś to jutro – szanujmy zielone dziedzictwo”

Informacje o projekcie

Projekt współfinansowany ze środków ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Karpackiego
w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020
Partner wiodący: Gmina Miejska Jarosław

Partner projektu:
miasto Svidník (www.svidnik.sk)
 
Cel ogólny mikroprojektu:

Ochrona wspólnego zielonego dziedzictwa przyrodniczego pogranicza poprzez propagowanie wśród mieszkańców pogranicza proekologicznych zachowań.
Przyjęte w projekcie rozwiązania aktywnie angażują mieszkańców pogranicza w działania związane z przyrodą. Zakres rzeczowy projektu obejmuje między innymi następujące zagadnienia:  problematyka znajomości różnorodności biologicznej oraz podstawowych zjawisk i procesów biologicznych;  zagrożenia różnorodności biologicznej; ekologia i ochrona środowiska; postawa wobec przyrody i środowisk.
Projekt ma stanowić zachętę sprzyjającą większemu wykorzystaniu alternatywnych źródeł wody.
Celem projektu jest zwrócenie uwagi mieszkańców na problem deficytu wody i marnowanie cennej deszczówki, pokazanie mieszkańcom różnych metod i sposobów zatrzymywania wody deszczowej w krajobrazie miejskim.
Dobrane w projekcie środki mają na celu zwiększanie świadomości publicznej dla zrównoważonego zużycia wody, której zasoby oraz jakość stanowią o zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego.
Cele szczegółowe:
1. wzmocnienie współpracy transgranicznej w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego
2. podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zrównoważonego korzystania z zasobów wód /dziedzictwa przyrodniczego oraz przekazywanie dobrych praktyk w tym zakresie.
 
 
Opis projektu:
Projekt "Dziś to jutro- szanujmy zielone dziedzictwo" dotyczy ochrony zasobów i jakości wód.
W raporcie EEA „Zasoby wodne w Europie – zagrożenie brakiem wody i suszą” zwrócono uwagę na problemy niedoboru wody. W dokumencie wskazano na  nadmierne eksploatowanie wody, co wywiera  wpływ na jakość i ilość pozostałej wody oraz na ekosystemy (ich różnorodność), które są od niej uzależnione.
Kolejnym problemem są zmiany klimatu (np. występowanie coraz częściej susz), co jeszcze bardziej zwiększa zagrożenie deficytem wody.
Woda w aglomeracji pełni ważną rolę. Reguluje jakość powietrza i ma bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie i samopoczucie. Obniża temperaturę, zwiększa wilgotność powietrza, a także obniża stężenie szkodliwych pyłów zawierających. m.in.: metale ciężkie, węglowodory, czy dioksyny.
Należy podkreślić, że zagrożenia dotyczące zasobów wód przekładają się na ubożenie dziedzictwa przyrodniczego.    
Podobne problemy zdiagnozowano na pograniczu polsko-słowackim. O zagrożeniach dla wód podziemnych wspomina dokument programowy i przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko, której częścią jest analiza stanu istniejącego. Jako problemy opisano: pogorszenie jakości wód, zagrożenie nadmierną eksploatacją.
 
Realizacja projektu ma uświadomić mieszkańców Pogranicza w kwestii roli wody w przyrodzie
i gospodarce człowieka oraz w kwestii jej deficytu. Zaplanowane działania mają wpłynąć na wykształcenie postaw proekologicznych i korzystanie ze wspólnych zasobów środowiska w sposób zrównoważony.
Część projektu będzie dotyczyła rozpropagowaniu dobrych praktyk w zakresie zatrzymywania wody w krajobrazie poprzez zakładanie ogrodów deszczowych (warsztaty edukacyjne). Wspólne działania przyniosą  lepsze efekty oraz zapewnią większe oddziaływanie projektu, zwłaszcza w aspekcie wód gdzie nie można mówić o granicach.  Zakłada się, że projekt przyniesie zmiany w świadomości mieszkańców pogranicza oraz poprzez proste, niedrogie i efektowne rozwiązania tj. budowę ogrodów deszczowych przyczyni się do korzystania z zasobów wody w sposób racjonalny.
Rolą ogrodów deszczowych jest odbieranie  wód opadowych z powierzchni takich jak dachy, chodniki, place, ulice. Woda gromadzona w ogrodach wsiąka w podłoże, zasilając wody podziemne; podlega również oczyszczeniu z zanieczyszczeń (metali ciężkich); obniżana jest także temperatura wody, przez co do strumieni i rzek nie dostaje się woda  o podwyższonej temperaturze.
Wzmocnieniu współpracy ma służyć organizacja wspólnych warsztatów, które wpłyną na integrację pomiędzy mieszkańcami miast partnerskich, w ich trakcie pojawi się wymiana uwag, myśli i doświadczeń. Przekazane zostaną dobre praktyki, które będą wykorzystane do rozwiązywania wspólnych problemów dotyczących zasobów i jakości wód. Działania propagowane przez projekt tj. zakładanie ogrodów deszczowych mogą być rozpowszechniane w jednostkach publicznych powiązanych z jednostki samorządowymi, siedzibach fundacji, stowarzyszeń, a także propagowane wśród samych mieszkańców (zaproponowane rozwiązanie są tanie i efektowne).
Współpraca miast partnerskich ma na celu wzmocnienie efektu finalnego tj. zachowanie dziedzictwa przyrodniczego. Rozpowszechnienie po obu stronach granicy zakładania ogrodów deszczowych będzie wiązało się z osiągnięciem większych korzyści.
Warsztaty plenerowe będą polegały na stworzeniu ogrodów deszczowych na terenie 3 szkół w miejscach gromadzenia się wód opadowych (wyloty rynien): Szkoły Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego, Szkoły Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica i Szkoły Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki oraz 14 ogrodów deszczowych w donicach przy siedzibie władz miasta ul. Rynek 1 i Rynek 6.
 
W projekcie, oprócz przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych zaplanowano realizację działań skierowanych do różnych grup wiekowych: wydanie folderu z instruktażem budowy ogrodów deszczowych – dla młodzieży i osób dorosłych oraz stworzenie dwóch e-produktów: gry edukacyjnej – dla najmłodszych i quizu edukacyjnego – dla starszych dzieci, udostępnionych elektronicznie na stronach internetowych miasta  Jarosławia i Svidnik.
Ujęcie w grupie docelowej osób w różnym wieku będzie miało wpływ na osiągnięcie lepszych efektów. 
 
Okres realizacji:
01.04.2018 – 30.09.2018 r.
Wartość projektu: 29 520,49 EUR
Dofinansowanie z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 25 092,41 EUR – do 85 % całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu
Współfinansowanie z budżetu państwa: 1 476,02 EUR- do 5 % całkowitych kwalifikowanych kosztów projektu.

Poniżej przedstawiamy opracowanie wydane w ramach mikroprojektu pn. "Dziś to jutro - szanujmy zielone dziedzictwo" w dwóch wersjach:

Dziś to jutro - szanujmy zielone dziedzictwo (1) (2090kB) pdf
Dziś to jutro - szanujmy zielone dziedzictwo (2) (2375kB) pdf

Informacje o projekcie w języku słowackim


Vedúci partner:
Mesto Jaroslaw
Partner projektu: Mesto Svidník  
Nazov projektu: Dnes je zajtra-  rešpektujeme zelené dedičstvo
Umiestnenie úloh v projekte: Mesto Jaroslaw, Poľsko
Mesto Svidnik, Slovensko 

Hlavný cieľom projektu:
Ochrana spoločného zeleného prírodného dedičstva pohraničia podporou proekologického správania obyvateľov pohraničia.
 
Špecificke ciele projektu:
 
1. Posilnenie cezhraničnej spolupráce pri ochrane prírodného dedičstva.
2. Zvyšovanie povedomia  verejnosti o trvalo udržateľnom využívaní vodných zdrojov / prírodného dedičstva a prenosu osvedčených postupov v tejto oblasti.
 
Cieľové skupiny:
Obyvateľe podpornej oblasti
 
Úlohy realizované v rámci mikroprojektu:
1. Organizácie workshopov   v Jaroslavľ.
2. Vydanie folderu propagujúci projekt -  inštrukcia  vytvorenia dažďových záhrad
3. Stvorenie e-produktov : vzdelávacie hry a vzdelávací sprievodca, ktoré sa elektronicky sprístupnia na
internetových stránkach mesta Jaroslaw a Svidník
 
Očakávané výstupy a výsledky:
1. Uverejnenie- 1,00 číslo
1.5 Počet „mäkkých” cezhraničných aktivít podporujúcich kultúrne a prírodné dedičstvo pohraničného regiónu – 1,00  číslo
2. Počet účastníkov stretnutia – 30,00 os.
1.12 Počet nových/zmodernizovaných cezhraničných e-produktov a e-služieb - 1,00 sada
 
Výsledok projektu
Ochrana spoločného zeleného prírodného dedičstva pohraničia podporou proekologického správania obyvateľov pohraničia
 
Cezhraničný vplyv:

Projekt má úplný cezhraničný účinok. Vychádza z uplatňovania,  ktorá predpokladá spoločný prístup ku všetkým prvkom projektu vo všetkých etapách projektu. Základom bolo zistenie spoločného problému, cieľov projektu, plánovania úloh a výberu zdrojov na ich implementáciu. Projekt prispeje k vytvoreniu proekologických postojov zameraných na zachovanie prírodného dedičstva. Takéto akcie sú vzorom pre samosprávy. Koneční príjemcovia sú ďalším prvkom zabezpečenia cezhraničného vplyvu, sú uvedené  na jednej strane a na druhej strane hranice. Všetky produkty majú cezhraničné funkcie a každá činnosť zahŕňa zapojenie oboch strán. Všetky podujatia sú zamerané na  poľských a slovenských príjemcov.

Po ukončení projektu bude mať  významný vplyv na miestne komunity na oboch stranách hranice a bude príkladom pre ďalšie projekty.
Projekt bude mať pozitívny vplyv na výmenu informácií o partnerských mestách, prispeje k posilneniu cezhraničnej spolupráce cieľových skupín. Realizácia projektu posilní už vytvorené partnerstvo a prispeje k ďalšiemu rozvoju cezhraničnej spolupráce. Výhodou projektu je, že účastníci budú deti, takéto projekty sú najúčinnejšie z dlhodobého hľadiska. Priateľské kontakty od ranného veku s obyvateľmi oblastí na druhej strane hranice vytvoria v budúcnosti postoj otvorenosti a porozumenia.
 

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Stanisława Staszica
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Tadeusza Kościuszki

PROJEKT PO REALIZACJI:

Ogrody deszczowe przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Jarosławiu

SP 4
SP 4
SP 4
SP 4
SP 4
SP 4

SP 4
SP 4
SP 4
SP 4
SP 4
SP 4

Ogrody deszczowe przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Stanisława Staszica w Jarosławiu

SP 7
SP 7
SP 7
SP 7
SP 7
SP 7
SP 7
SP 7
SP 7
SP 7
SP 7
SP 7

SP 9
SP 9
SP 9
SP 9

Ogrody deszczowe przy Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Jarosławiu

SP 9
SP 9
SP 9
SP 9
SP 9
SP 9
SP 9
SP 9

metryczka


Wytworzył: Jolanta Kuźniar (4 lipca 2018)
Opublikował: Barbara Brzezińska (4 lipca 2018, 12:36:32)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (26 października 2018, 14:30:58)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3198