2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Kontynuacja licencji systemu antywirusowego ESET Endpoint Security Suite na okres 3 lat


ZP.271.9.15.2019                                                                          Jarosław 11.01.2019 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
„kontynuację licencji systemu antywirusowego ESET Endpoint Security Suite na okres 3 lat”
 
Przedmiot zamówienia: „kontynuacja licencji systemu antywirusowego ESET Endpoint Security Suite na okres 3 lat” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia:  30 stycznia 2019 r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – 100% cena.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 21.01.2019 r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 14 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 21.01.2019 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Piotr Gargas - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 13,
10.  Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (106kB) word

Odpowiedź na pytanie (402kB) pdf

Wyniki postępowania - 3 (237kB) pdf
Zbiorcze zestawienie ofert - 4 (289kB) pdf
 
                                      
                                                                               ZATWIERDZAM
                                                           ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
                                                                    ds. Infrastruktury Technicznej
 
                                                                            WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (11 stycznia 2019)
Opublikował: Paweł Dernoga (11 stycznia 2019, 12:47:06)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (28 stycznia 2019, 14:56:58)
Zmieniono: rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 885