2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa benzyny bezołowiowej 95 do samochodu służbowego Urzędu Miasta Jarosławia.

Wynik postępowania (244kB) pdf

ZP.271.9.152.2019                                                                           Jarosław 23.04.2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
dostawę benzyny bezołowiowej 95 do samochodu służbowego Urzędu Miasta Jarosławia.
 

Przedmiot zamówienia: dostawa benzyny bezołowiowej 95 do samochodu służbowego Urzędu Miasta Jarosławia wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2019r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – bonifikata od ceny detalicznej 25%, odległość stacji benzynowej od siedziby Zamawiającego –  25%, ilość stacji benzynowych na terenie całego kraju – 50%.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 02.05.2019 r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 02.05.2019 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 29, tel. 16 624 87 11,
· w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Mirosław Twardowski - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 24, tel. 16 624 87 10.
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (110kB) word
                      
 
               
                                                                                             ZATWIERDZAM
                                                                     ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
           
                                                                                           WIESŁAW PIROŻEK
                                                                                                                     

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (23 kwietnia 2019)
Opublikował: Piotr Chrzan (23 kwietnia 2019, 09:29:22)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (2 maja 2019, 14:46:58)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 397