2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Malowanie elewacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu

Wynik postępowania (32kB) pdf

SP5/271/2/2019                                                                                  Jarosław 11.07.2019 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5
37-500 Jarosław, ul. Traugutta 15 ogłasza postępowanie na:
wykonywanie robót pn.:
Malowanie elewacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu.

 
1. Przedmiot zamówienia: Malowanie elewacji sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Jarosławiu wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia: do 23 sierpnia 2019 r.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert - cena 100%
7. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Baśki Puzon w Jarosławiu, ul. Traugutta 15, 37-500 Jarosław, sekretariat do dnia: 18.07.2019 r. do godz. 10:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 18.07.2019 r. o godz. 10:15 w Sekretariacie.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
·     w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Piotr Chrzan, tel. 16 624 87 11, piotr.chrzan@um.jaroslaw.pl
·     w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Franciszek Kulnianin, tel. 16 621 49 10
franciszek.kulnianin@zsj.jaroslaw.pl
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - instrukcja (135kB) word
PRZEDMIAR ROBÓT - przedmiar (46kB) pdf
 
 
                                                                                                   Zatwierdzam
 
                                                                                              Zastępca Dyrektora
                                                                                                                Szkoły Podstawowej nr 5
                                                                                                                    Franciszek Kulnianin

 
      
                                                                                                                     

metryczka


Wytworzył: Franciszek Kulnianin (11 lipca 2019)
Opublikował: Piotr Chrzan (11 lipca 2019, 11:41:15)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (24 lipca 2019, 15:10:22)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 388