2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Demontaż odpadów azbestowych

Ogłoszenie wyniku postępowania (183kB) pdf

ZP.271.9.316.2019                                                                  Jarosław 07.10.2019 r.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
 
„Demontaż odpadów azbestowych”
 
Przedmiot zamówienia: „demontaż odpadów azbestowych” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 26 październik 2019 r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 14.10.2019 r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 7 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 14.10.2019 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Paweł Dernoga - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 pok. 29 tel. 016/624 87 11,
· w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Robert Kisiel - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1,  tel. 016/624 87 92,
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (158kB) word

Wykaz budynków (13kB) word
  
                                      
                                                                     ZATWIERDZAM
                                                  ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                    WIESŁAW PIROŻEK
                                                                                   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (7 października 2019)
Opublikował: Paweł Dernoga (7 października 2019, 15:04:51)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (15 października 2019, 10:51:56)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 317