Informacja z dnia 16 maja 2019 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2020 r. do 2023 r.

INFORMACJA
z dnia 16 maja 2019 r.
o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych
na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
 
Burmistrz Miasta Jarosławia informuje, że przystępuje się do wyboru:
  • 6 ławników do Sądu Rejonowego w Jarosławiu – w tym 3 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U.2019.52) dalej ustawa,
- rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U.2011.121.639) - obowiązuje od 14 czerwca 2011 r. dalej rozporządzenie.
 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.
 
Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta Jarosławia po upływie terminu pozostaną bez biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
 
Art. 158 ustawy określa, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Art. 159 ustawy określa, że ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1) prezesi właściwych sądów;
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie                o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (t.j. Dz.U.2019.357), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku               o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się aktualny (wystawiony nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.
Zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów określonych w ustawie i rozporządzeniu pozostawia się bez biegu.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
 
Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miasta Jarosławia, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie udzieli Radzie Miasta Jarosławia informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji         o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z wszystkimi załącznikami należy przesłać pocztą na adres: Rada Miasta Jarosławia, Rynek 1, 37-500 Jarosław albo złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta na parterze, pok. nr 2  do dnia 30 czerwca 2019 r.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym, tel. (16) 624-87-18.
 
Kartę zgłoszenia można pobrać także ze stron internetowych:
1)    Ministerstwa Sprawiedliwości, (http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/);
2)    Link do strony znajduje się również na stronie internetowej miasta Jarosławia, www.bip.jaroslaw.um.gov.pl

Wyborów ławników Rada Miasta Jarosławia dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2019 r.
 
 
karta zgłoszenia kandydata na ławnika (16kB) word

klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa-wybory ławników (17kB) word

lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (12kB) word

oświadczeni dot. przestępstwa (13kB) word

oświadczenie dot. władzy rodzicielskiej (12kB) word

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (16 maja 2019)
Opublikował: Barbara Brzezińska (16 maja 2019, 14:06:07)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (4 lutego 2020, 08:09:20)
Zmieniono: korekta katalogu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2031