Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych

Zdjęcie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Oś priorytetowa III Czysta energia,

Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza,

Poddziałanie 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych - wymiana źródeł ciepła
 
Tytuł: Ekologiczne Partnerstwo Miasta Jarosławia i Gminy Pawłosiów – realizacja planów niskoemisyjnych

Wnioskodawca: Gmina Miejska Jarosław
Partner Projektu: Gmina Pawłosiów
 
Głównym celem projektu jest poprawa jakości powietrza na skutek obniżenia emisji szkodliwych substancji do atmosfery na terenie gmin partnerskich - Gminy Miejskiej Jarosław i Gminy Pawłosiów.
Jego osiągnięciu mają służyć następujące cele szczegółowe:
-unowocześnienie procesu wytwarzania energii cieplnej, w tym podniesienie efektywności procesów energetycznego spalania paliw powodujące redukcję poziomu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery;
-ułatwienie obsługi źródeł energii oraz poprawa komfortu cieplnego w budynkach mieszkalnych;
-montaż instalacji OZE umożliwiających mieszkańcom uzyskanie oszczędności finansowych
z tytułu korzystania z energii cieplnej produkowanej na potrzeby własnych budynków mieszkalnych;
-promowanie postaw związanych z oszczędzaniem energii (obniżenie kosztów energii cieplnej) oraz zwiększenie odpowiedzialności za stan środowiska i zanieczyszczenie powietrza;
-ograniczenie ubóstwa energetycznego oraz wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnych i ekologicznych rozwiązań związanych z produkcją energii cieplnej na potrzeby domów jednorodzinnych.
 
Przedmiotem projektu są roboty budowlano-montażowe w zakresie wymiany dotychczasowych źródeł ciepła (pieców, kotłów na paliwa stałe), obejmujące demontaż i likwidację dotychczasowych źródeł ciepła, a następnie instalację kotłów gazowych (kondensacyjnych) oraz kotłów na biomasę klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa i niezbędną do prawidłowego zaopatrzenia budynków w ciepło przebudowę. W projekcie założono również opracowanie dokumentacji technicznej - projektów budowlano – wykonawczych przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej w budynkach, w których będą montowane gazowe kotły kondensacyjne.
 
Projektem zostanie objętych 341 gospodarstw domowych, w których będzie zainstalowanych łącznie 279 kotłów gazowych kondensacyjnych (w Jarosławiu 189 kotłów) oraz 62 kotły na biomasę (w Jarosławiu 41 kotłów). Łączna moc zainstalowanych kotłów wyniesie 7 899 kW, w tym kotłów gazowych kondensacyjnych – 6 698 kW, kotłów na biomasę – 1 201 kW.
 
Budżet projektu:
Wartość ogółem: 7 581 240,00 zł
Dofinansowanie: 5 850 550,00 zł
 
Dla Jarosławia:
Wartość ogółem: 5 297 580,00 zł
Dofinansowanie: 4 089 350,00 zł
 
Termin realizacji projektu:
30.04.2019 – 31.12.2020 r.

Zdjęcie


 

metryczka


Wytworzył: Jolanta Kuźniar (16 lipca 2019)
Opublikował: Barbara Brzezińska (16 lipca 2019, 15:20:47)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (4 maja 2020, 13:16:13)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2461