2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 7 w Jarosławiu”.

Wynik postępowania (240kB) pdf

SP7/2/P/2020                                                                                       Jarosław 10.02.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica
37-500 Jarosław, ul. Dolnoleżajska 110 ogłasza postępowanie na:
 
opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ogrodzenia  przy Szkole Podstawowej nr 7 w Jarosławiu”.
 
1. Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn.:  „Budowa ogrodzenia  przy Szkole Podstawowej nr 7 w Jarosławiu” wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia:  27 marca 2020 roku.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica 37-500 Jarosław, ul. Dolnoleżajska 110 (sekretariat) do dnia: 17.02.2020  r. do godz. 10:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 17.02.2020 r. o godz. 10:15 w sekretariacie szkoły.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
-   w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Wioletta Pluta, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica ul. Dolnoleżajska 110,  37-500 Jarosław  tel. 16  621 60 77
-    w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Zenon Skrzypek, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica ul. Dolnoleżajska 110,  37-500 Jarosław  tel. 16  621 60 77.
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

  Instrukcja dla wykonawców (169kB) word

Informacja z otwarcia ofert - informacja (212kB) pdf

                                                                                       

                                                                                         Dokumentację zatwierdził:                                                                                                  Dyrektor Szkoły
                                                                                                 Zenon  Skrzypek

metryczka


Wytworzył: Zenon Skrzypek (10 lutego 2020)
Opublikował: Marcin Giliciński (10 lutego 2020, 14:48:40)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (20 lutego 2020, 12:16:50)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 370