2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa 12 robotów edukacyjnych.

Informacja z otwarcia ofert (247kB) pdf

SP7/3/P/2020                                                                                       Jarosław 21.02.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica
37-500 Jarosław, ul. Dolnoleżajska 110 ogłasza postępowanie na:
 
"dostawę 12 robotów edukacyjnych".
 
1. Przedmiot zamówienia: Dostawa 12 robotów edukacyjnych.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani ofert wariantowych.
3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4. Termin wykonania zamówienia:  20 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6. Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica 37-500 Jarosław, ul. Dolnoleżajska 110 (sekretariat) do dnia: 27.02.2020  r. do godz. 10:00.
8. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
9. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 27.02.2020 r. o godz. 10:15 w sekretariacie szkoły.
10. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
-   w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Wioletta Pluta, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica ul. Dolnoleżajska 110,  37-500 Jarosław  tel. 16  621 60 77
-    w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: Zenon Skrzypek, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Ks. Stanisława Staszica ul. Dolnoleżajska 110,  37-500 Jarosław  tel. 16  621 60 77.
11. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/

Instrukcja dla wykonawców (114kB) word

Wzór umowy (68kB) word

wyniki (220kB) pdf
                                                                                       

                                                                                         Dokumentację zatwierdził:                                                                                                  Dyrektor Szkoły
                                                                                                 Zenon  Skrzypek

metryczka


Wytworzył: Zenon Skrzypek (21 lutego 2020)
Opublikował: Marcin Giliciński (21 lutego 2020, 14:02:07)

Ostatnia zmiana: Piotr Chrzan (3 marca 2020, 11:44:17)
Zmieniono: wyniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 343