2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

dostawa 12 szt. dysków twardych do rejestratora wideo w monitoringu miejskim


OGŁOSZENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA (235kB) pdf

ZP.271.9.120.2020                                                                       Jarosław 15.04.2020 r.
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
dostawę 12 szt. dysków twardych do rejestratora wideo w monitoringu miejskim

 
1.    Przedmiot zamówienia: dostawa 12 szt. dysków twardych do rejestratora wideo w monitoringu miejskim wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
2.    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
3.    Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
4.    Termin realizacji zamówienia: do 29.04.2020 r.
5.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b)      posiadania wiedzy i doświadczenia;
c)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d)     sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
6.    Kryteria oceny ofert – cena 100%.
7.    Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  zp@um.jaroslaw.pl    do dnia: 21.04.2020 r. do godz. 11:00.
8.    Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od terminu składania ofert.
9.    Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 21.04.2020 r. o godz. 11:15 w pok. nr 29 II piętro.
10.  Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
·    w sprawach organizacyjnych postępowania: Pan Piotr Chrzan - Urząd Miasta Jarosławia,                   tel. 16 624 87 11, piotr.chrzan@um.jaroslaw.pl
·    w sprawach technicznych przedmiotu zamówienia Pan Paweł Lewko - Urząd Miasta Jarosławia, pawel.lewko@um.jaroslaw.pl
11.   Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
  INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW - instrukcja (150kB) word
 
                                      
                                                                              ZATWIERDZAM
 
                                                             ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                                          Dariusz Tracz

                                                                                                                            

metryczka


Wytworzył: Piotr Chrzan (15 kwietnia 2020)
Opublikował: Piotr Chrzan (15 kwietnia 2020, 14:39:20)

Ostatnia zmiana: Paweł Dernoga (22 kwietnia 2020, 15:29:49)
Zmieniono: Ogłoszenie wyniku postępownia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 372