2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009
2008

Dostawa artykułów chemicznych do Urzędu Miasta Jarosławia w roku 2021,

Wynik postępowania (238kB) pdf

ZP.271.9.309.2020                                                                            Jarosław 09.12.2020 r.
 
 
OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Jarosławia
37-500 Jarosław, ul. Rynek 1 ogłasza postępowanie na:
„dostawę artykułów chemicznych do Urzędu Miasta Jarosławia w roku 2021”.
 
Przedmiot zamówienia: „dostawa artykułów chemicznych do Urzędu Miasta Jarosławia w roku 2021”, wg zakresu określonego szczegółowo w instrukcji dla wykonawców.
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2021 r. – 31 grudnia 2021 r.
4. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania wiedzy i doświadczenia;
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia”.
5. Kryteria oceny ofert - 60% cena oferty, 20% - czas dostawy od zgłoszenia przez Zamawiającego, 20% - odległość sklepu (hurtowni) od siedziby Zamawiającego.
6. Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego, Urząd Miasta Jarosławia, ul. Rynek 1 – parter pok. nr 2 kancelaria do dnia: 16.12.2020 r. do godz. 11:00.
7. Termin związania ofertą wynosi 15 dni licząc od terminu składania ofert.
8. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w dniu: 16.12.2020 r. o godz. 11:15 w Sali Narad pok. nr 26 II piętro.
9. Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:              
· w sprawach dotyczących organizacji postępowania: Pan Marcin Giliciński - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 29 (II piętro), tel. 16 624 87 11,
· w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Pan Mirosław Twardowski - Urząd Miasta Jarosławia, 37-500 Jarosław, ul. Rynek 1, pok. 29 (II piętro),  tel. 16 624 87 10.
10. Instrukcja dla wykonawców dostępna jest na stronie internetowej http://www.bip.jaroslaw.um.gov.pl/
 
Instrukcja dla wykonawców (202kB) word
           
 
 
 
 
                          
                                                                                           ZATWIERDZAM
                                                                     ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
 
                                                                                        WIESŁAW PIROŻEK

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (9 grudnia 2020)
Opublikował: Marcin Giliciński (9 grudnia 2020, 11:13:17)

Ostatnia zmiana: Marcin Giliciński (22 grudnia 2020, 13:32:24)
Zmieniono: Wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 207