OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia

Urząd Miasta Jarosławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosław.

Data publikacji strony internetowej: 2004-03-06

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-01-28 (uzupełnienie informacji w zakresie dostępności cyfrowej).

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

1. używanie linków w postaci: „>>”, „więcej” albo „kliknij tutaj”,
2. brak alternatywnych opisów zdjęć (grafik) dla osób z dysfunkcjami,
3. brak zaawansowanej wyszukiwarki,
4. brak możliwości odsłuchania opublikowanych treści,
5. umieszczone w serwisie nagrania z sesji pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób z dysfunkcjami słuchowymi,
 
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1. wersję kontrastową,
2. możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
3. wyróżnienie odnośników/przekierowań,
4. sukcesywne publikowanie plików pdf w wersji edytowalnej,
5. podświetlane linki,
6. prosty, zrozumiały język.

Nawigacja na stronie (w przypadku problemów istnieje możliwość skorzystania z następujących kombinacji klawiszy):
CTRL+ F5 - ponowne załadowanie strony
TAB - przejście do następnego elementu możliwego do kliknięcia,
SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu możliwego do kliknięcia,
ENTER - wykonanie domyślnej akcji,
STRZAŁKI W PRAWO, LEWO, GÓRA, DÓŁ - przewijanie widocznej części strony.
 
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-07-08.
Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-01-28.

Deklarację dostępności sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony http://checkers.eiii.eu, z którego wynika, że strona podmiotowa BIP Urzędu Miasta Jarosławia – bip.jaroslaw.um.gov.pl – spełnia wymagania w 95,42 %.
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą odpowiedzialną jest Barbara Brzezińska, adres poczty elektronicznej barbara.brzezinska@um.jaroslaw.pl

Kontaktować się można także dzwoniąc pod numer telefonu 16 624 87 23.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Wniosek powinien zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

Jeżeli osoba składająca wniosek zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Można zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, przedstawienia kserokopii dokumentu, wysłania dokumentu w formie papierowej, itp.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony podmiotowej BIP Urzędu Miasta Jarosławia mają zastosowanie przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. Skarga rozpatrywana jest przez podmiot, który odmówił zapewnienia dostępności cyfrowej w terminie miesiąca od jej otrzymania.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich – link do strony www.rpo.gov.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Aleje Solidarności 77
00-090 Warszawa
biurorzecznika@brpo.gov.pl
INFOLINIA 800 676 676
poniedziałki 10.00-18.00, wtorek – piątek 8.00-16.00

 
Dostępność architektoniczna:

Siedziba Urzędu Miasta Jarosławia:
· Rynek 1 - ratusz,
· Rynek 6 – kamienica Gruszewiczów.

Do siedziby Urzędu Miasta Jarosławia przy ul. Rynek 1 prowadzi wejście główne od strony Muzeum – Kamienica Orssettich oraz Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu.

Od 23 stycznia 2020 roku ze względu na trwające prace remontowo-budowlane na płycie rynku (część południowa i zachodnia) wejście do siedziby Urzędu Miasta Jarosławia znajduje się od strony północnej (od strony zabytkowej XVII-wiecznej studni).

Punkt informacyjny – kancelaria ogólna – z czterema stanowiskami obsługi interesanta w różnych zakresach merytorycznych, znajduje na parterze budynku w pokoju nr 2.

Dla osób z dysfunkcjami ruchowymi, poruszającymi się na wózkach inwalidzkich, dostępne są korytarze oraz pomieszczenia na parterze. Jednocześnie zapewniona jest komunikacja z urzędem na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami – pracownik schodzi do interesanta po zawiadomieniu.

Budynek nie jest wyposażony w windę. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego (po lewej stronie tymczasowego wejścia do budynku urzędu).

Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Przy drzwiach głównych oraz wejściu tymczasowym do siedziby urzędu przy ul. Rynek 1 zamontowany jest na odpowiedniej wysokości dzwonek umożliwiający osobom z dysfunkcjami kontakt z pracownikami pełniącymi dyżur w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Jarosławia.

W sytuacjach takich jak stan epidemii w kraju oraz wynikającego z niego obostrzenia, dodatkowo przed wejściami do budynków Rynek 1 i Rynek 6 dostępny jest domofon, umożliwiający komunikację z urzędnikami. W przypadku budynku Rynek 6 dodatkowym elementem ułatwiającym kontakt jest ogłoszenie z wyszczególnionymi numerami telefonów do merytorycznych wydziałów, mających siedzibę w tym budynku.

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (8 lipca 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (8 lipca 2020, 11:20:42)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (28 stycznia 2021, 10:25:48)
Zmieniono: uzupełnienie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2927