Informacje na temat Karty Dużej Rodziny

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny
 
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+, zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
Posiadacze KDR mają możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług.

1.Prawo do posiadania karty  przysługuje  członkowi  rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
2. Członkami rodziny wielodzietnej są:
a) rodzic (rodzice) – przez  którego  rozumie  się  także  rodzica  (rodziców),
zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka,
b) małżonek rodzica,
c) dziecko – przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2017r.poz.697 i 1292).

Kartę przyznaje bezpłatnie wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej na wniosek członka rodziny wielodzietnej.
 
Karta jest przyznawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem lub oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmian danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania członek rodziny wielodzietnej jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym wójta, który przyznał Kartę.
Zmiana danych zawartych w Karcie oraz zmiana miejsca zamieszkania wymaga przyznania nowej Karty.
W przypadku gdy Karta zostanie zgubiona, skradziona lub w inny sposób utracona, wójt wydaje duplikat Karty.

Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest pod adresem: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina.
 
Wniosek  o przyznanie Karty Dużej Rodziny są dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu lub na stronie Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej

 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kruba-Nieckarz (23 września 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (23 września 2020, 11:27:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 711