Jarosławska Karta Dużej Rodziny

Cele programu:
Na wniosek Burmistrza Miasta Jarosławia w marcu 2014 r. Rada Miasta Jarosławia podjęła uchwałę ws. przyjęcia programu JAROSŁAWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY na terenie miasta Jarosławia.
Program adresowany jest do rodzin wielodzietnych, jak również stanowiących rodzinną pieczę zastępczą oraz Rodzinne Domy Dziecka z Jarosławia, bez względu na wysokość osiąganych dochodów, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują.
Karta daje prawo do korzystania z ulg, zniżek, dopłat lub świadczeń oferowanych przez podmioty, które zgłosiły swój udział w realizacji programu. 
 
Regulamin wydawania i zasad korzystania z „Jarosławskiej Karty Dużej Rodziny”
 
I. Postanowienia ogólne
§ 1

1. Regulamin określa warunki  wydawania i korzystania z „Jarosławskie Karty Dużej Rodziny" w ramach programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny".
2. Program „Jarosławska Karta Dużej Rodziny" przyjęty Uchwała Nr 706/LXIII/2014 Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 marca 2014 r., zwany dalej „Programem" adresowany jest do rodzin wielodzietnych, mieszkających pod wspólnym adresem na terenie Miasta Jarosławia, bez względu na wysokość osiąganych dochodów:
a) składających się odpowiednio z dwojga rodziców (lub jednego rodzica) lub opiekuna prawnego, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują,
b) stanowiących rodzinną pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują,
c) stanowiących Rodzinne Domy Dziecka (działające na terenie Miasta Jarosławia), mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku, gdy dzieci uczą się lub studiują.

§ 2

1. Jarosławska Karta Dużej Rodziny, zwana dalej „Kartą" daje prawo do korzystania z ulg, zniżek, dopłat lub świadczeń oferowanych przez podmioty, które zgłosiły swój udział w realizacji Programu, zwane dalej „Partnerami Programu".
2. Karta jest własnością Urzędu Miasta Jarosławia.
3. Karta jest imienna, zawiera numer, termin ważności oraz PESEL.
4. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej innej formy płatności.
5. Wzór karty stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 
III. Zasady wydawania Jarosławskie Karty Dużej Rodziny
§ 3

1. Kartę otrzymuje każdy członek rodziny, o której mowa w § 1 ust. 2 niniejszego Regulaminu, na podstawie złożonego wniosku. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
2. Wniosek należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarosławiu 
w godzinach pracy Ośrodka wraz z okazaniem dowodu osobistego.

§ 4

1. Wniosek o wydanie Karty rozpatrywany jest w terminie do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.
2. Uprawnienia do uzyskania Karty ustalane będą na podstawie oświadczenia wnioskodawcy i wymaganych dokumentów (które zostaną określone na druku wniosku).
3. Przed wydaniem Karty/duplikatu Karty wniosek podlega weryfikacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu.
4. Wydanie karty jest bezpłatne. Natomiast w przypadku utraty lub zniszczenia Karty oraz 
w razie konieczności aktualizacji danych osobowych wnioskodawca może ubiegać się o wydanie duplikatu Karty, co wiąże się z opłatą w wysokości 10 zł.
5. Wpłatę  za wydanie duplikatu Karty należy dokonać w kasie Urzędu Miasta Jarosławia (z dopiskiem opłata za wydanie duplikatu Jarosławskiej Karty Dużej rodziny).
6. Karty wydaje się równocześnie wszystkim uprawnionym członkom rodziny, a osobą upoważnioną do ich odbioru jest wnioskodawca.
7. Przy odbiorze karty osoba uprawniona otrzyma aktualny katalog przysługujących uprawnień.

§ 5

1. Okres ważności Karty wynosi - do 5 lat od daty jej wydania.
2. Po utracie ważności Karty osoby zainteresowane mogą wystąpić z ponownym wnioskiem o wydanie Karty.

IV. Zasady korzystania z Jarosławskie Karty Dużej Rodziny
§ 6

1. Karta jest ważna jedynie z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość uprawnionego. Dla osób nieletnich dokumentem takim może być legitymacja szkolna. Dzieci nieobjęte obowiązkiem szkolnym mogą korzystać z Karty wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego. Nieokazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość jest równoznaczne z odmową udzielenia ulgi, zniżki lub świadczenia przez Partnera Programu.
2. Dokumentem potwierdzającym tożsamość uprawnionego może być dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, aktualna legitymacja szkolna, ważna legitymacja studencka.
3. Karta ma charakter imienny i nie może być użyczana bądź odstępowana przez uprawnionego innym nieupoważnionym, pod rygorem cofnięcia uprawnień wszystkim członkom rodziny, korzystającym z Karty. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby nieuprawnione, Partner Programu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.
4. Z ulg, zniżek i świadczeń objętych Programem może skorzystać cała rodzina, jak również poszczególni członkowie oddzielnie.

§ 7

1. Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu o utracie uprawnień do uczestnictwa w Programie. Utrata uprawnień powoduje utratę ważności Karty.
2. Użytkownik Karty może zrezygnować z jej użytkowania w każdym dowolnym momencie trwania Programu, po uprzednim zwróceniu Karty oraz złożeniu stosownego oświadczenia na piśmie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.
3. Użytkownik Karty zobowiązany jest do ochrony Karty przed jej utratą lub zniszczeniem.
4. W przypadku utraty, zgubienia lub uszkodzenia Karty, jej użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu.

V. Postanowienia końcowe
  § 8

1. Informacje o Programie oraz wykaz aktualnych Partnerów Programu, a także oferowanych przez nich ulg, zniżek i świadczeń będą publikowane na stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu.
2. Urząd Miasta Jarosławia nie ponosi odpowiedzialności za ulgi, zniżki i świadczenia proponowane użytkownikowi Karty przez Partnerów Programu.
3. Program ma charakter otwarty. Zainteresowany podmiot chcący zostać Partnerem Programu może przystąpić do jego realizacji w dowolnym czasie i na dowolny okres. Wówczas podmiot ten sam określa zakres i wysokość ulg, zniżek lub świadczeń oferowanych rodzinom wielodzietnym w ramach Programu oraz okres ich obowiązywania. Deklaracja przystąpienia do Programu stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu.
4. Koszty związane z udzielanymi ulgami, zniżkami lub świadczeniami Partnerzy Programu ponoszą każdy we własnym zakresie.
5. Podmioty współpracujące w ramach Programu przystępują do jego realizacji na zasadach suwerenności stron i partnerstwa, w zakresie określonym w formie porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Miasta Jarosławia a podmiotem, który do Programu przystąpił.
6. Lokale, obiekty Partnerów Programu zostaną oznakowane umieszczoną w widocznym miejscu naklejką promocyjną, informującą o honorowaniu Karty, stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego Regulaminu.
7. Partnerzy Programu mogą informować o swym udziale w Programie i o zakresie zgłoszonych ulg, zniżek i świadczeń wraz z terminem ich obowiązywania na własnych stronach internetowych oraz w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych.

§ 9

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarosławiu jest koordynatorem Programu i zapewnia jego obsługę administracyjną.
2. Na podstawie składanych sprawozdań przez podmioty biorące udział w Programie - MOPS opracowuje zbiorczą informację o realizacji programu za poprzedni rok i przedkłada ją Burmistrzowi Miasta Jarosławia do dnia 05 marca roku następnego.

§ 10

1. Burmistrz Miasta Jarosławia może wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu przyznawania, wydawania oraz korzystania z Karty w czasie trwania Programu.
2. Zmiana Regulaminu nie stanowi przesłanki do wniesienia odwołania przez użytkownika Karty do Burmistrza Miasta Jarosławia.
3. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane są w trybie przewidzianym dla jego wprowadzenia.

Szczegółowe informacje o programie, w tym min. aktualna lista partnerów biorących udział w programie, akty prawne związane z programem, wnioski o przystąpienie do programu są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu, stronie internetowej Urzędu Miasta Jarosławia.
 
 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kruba-Nieckarz (23 września 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (23 września 2020, 11:09:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 479