Informacje dotyczące Działu wsparcia seniorów

Na Dział wsparcia seniorów składają się:
1. Dzienny Dom „Senior+”  zlokalizowany przy ul. Dolnoleżajskiej 16,
2. Klub „SENIOR+” zlokalizowany przy ul. 3-go Maja 48.

Placówki są ośrodkami wsparcia dla mieszkańców miasta Jarosławia, nieaktywnych zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia. Funkcjonują po 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Dzienny Dom „SENIOR+” w Jarosławiu funkcjonuje od 01.01.2018 r. Liczy 20 uczestników.
Placówka działa 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 15.30
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Klub „SENIOR+” w Jarosławiu funkcjonuje od 01.01.2019 r. Liczy 15 uczestników.
Placówka działa 8 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00    z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 
Uczestnikami zajęć w Dziennym Domu i Klubie „Senior+" mogą być osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

    - są nieaktywne zawodowo,
    - ukończyły 60 rok życia ,
    - są mieszkańcami Gminy Miejskiej Jarosław.
 
Bieżąca działalność Dziennego Domu i Klubu „SENIOR+” w Jarosławiu polegała na zapewnieniu wsparcia seniorom (osobom nieaktywnym zawodowo w wieku 60+) poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w szczególności oferty prozdrowotnej, obejmującej usługi w zakresie aktywności ruchowej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej oraz innych usług wspomagających dostosowanych do potrzeb seniorów.
 
Oferta ośrodków wsparcia obejmuje w szczególności:
– usługi socjalne,
– usługi edukacyjne,
– usługi kulturalno – oświatowe,
– terapię zajęciową,
– usługi związane z aktywnością ruchową, 
– usługi sportowo – rekreacyjne,
– usługi aktywizujące społecznie,
– zajęcia socjalno – terapeutyczne.
 
Powyższe usługi realizowane są poprzez organizację różnego rodzaju warsztatów i zajęć,
w szczególności: 
 
I Warsztat socjalny
– w ramach którego uczestnikom zapewnia się gorący posiłek oraz kawę, herbatę, a także odpoczynek.

II Warsztat edukacyjny – w ramach którego uczestnicy mają możliwość korzystania
z biblioteczki, RTV, komputera oraz podstawowych programów TIK: poczty elektronicznej, przeglądarek i wyszukiwarek internetowych, komunikatorów, portali społecznościowych. Prowadzone są także warsztaty edukacyjno – profilaktyczne z różnych dziedzin, m.in.: zdrowia (zajęcia z pielęgniarką), żywienia (zajęcia z dietetykiem), kultury i sztuki oraz zajęcia z zakresu bezpieczeństwa dla seniorów - cykl „Bezpieczny Senior”,

III Warsztat kulturalno – oświatowy oraz terapii zajęciowej – w ramach warsztatu organizowane są wycieczki objazdowe i wyjazdy rekreacyjne, wyjazdy do filharmonii i teatru, wyjścia do kina, muzeum, spotkania z ludźmi kultury i sztuki np. artystami, twórcami ludowymi, autorami książek i publikacji. Prowadzone są zajęcia teatralno – muzyczne, organizowane spotkania integracyjne i okolicznościowe oraz imprezy okazjonalne związane z tradycją i historią.
W ramach terapii zajęciowej prowadzone są zajęcia w zakresie prania, prasowania, prac porządkowych, pielęgnacji roślin i terenu przy obiekcie, jak również zajęcia warsztatowe, w tym: plastyczne, artystyczne, malarskie, rękodzieła, manualne, muzyczne i multimedialne).

Zajęcia aktywizujące społecznie (wolontariat międzypokoleniowy) realizowane są poprzez współudział w życiu szkół z terenu Gminy Miejskiej Jarosław (spotkania międzypokoleniowe z przedszkolakami, uczniami szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich)  wydarzeń organizowanych przez ośrodki kultury, współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi.

IV Warsztat aktywności ruchowej i kinezyterapii – w ramach warsztatu prowadzone są zajęcia z fizjoterapeutą i instruktorem tańca oraz zajęcia sportowo – rekreacyjne (spacery nordic – walking, wycieczki plenerowe, zajęcia na basenie z instruktorem aqua fitness).

Zasady funkcjonowania placówek "Senior+" są oparte o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Placówki "Senior+" są ośrodkami wsparcia, o których mowa w art. 51 ust. 2 powołanej ustawy. Zgodnie z tym przepisem, ośrodek wsparcia jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej dziennego pobytu. W związku z powyższym, kierowanie osób do Dziennych Domów i Klubów "Senior+" następuje na podstawie przepisów ustawy, z uwzględnieniem postępowania administracyjnego, którego elementem jest wywiad środowiskowy i decyzja administracyjna.

Wymagana dokumentacja:
1. wstępne zgłoszenie chęci uczestnictwa w Dziennym Domu "Senior+"/Klubie "Senior+",
2. dochody za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku/wszystkich wspólnie gospodarujących osób,
3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach ruchowych (kinezyterapii), sportowo-rekreacyjnych i aktywizujących (chodzi tu o zaświadczenie wydawane przez lekarza rodzinnego, uprawniające do uprawiania tzw. sportu szkolnego, gdyż w placówkach "Senior+" seniorzy wykonują jedynie ćwiczenia ogólnousprawniające lub indywidualne z fizjoterapeutą. Nie ma tu mowy o uprawianiu sportów "wyczynowych", w związku z powyższym nie wymaga się posiadania zaświadczenia od lekarza sportowego).

Kwestionariusze zgłoszeniowe do uczestnictwa w:

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kruba-Nieckarz (2 października 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (2 października 2020, 12:56:59)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (23 listopada 2020, 12:15:54)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 771