Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jarosławia w sprawie powierzenia zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 r.

O G Ł O S Z E N I E

Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 502/XLVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16.02. 2009r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2009


Burmistrz Miasta Jarosławia postanawia:
Powierzyć realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2009 roku podmiotom:
 


ZADANIE: „Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie piłki koszykowej chłopców”- Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „ZNICZ”  w Jarosławiu.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
 
ZADANIE: "Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie szybownictwa” – Aeroklubowi Ziemi Jarosławskiej  w Jarosławiu.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 25.000 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
 
ZADANIE: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację X Międzynarodowego Turnieju Piłki Koszykowej im. Jerzego Matusza” - Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „ZNICZ”  w Jarosławiu.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 16.000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych).

ZADANIE:„Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez organizację Turnieju Piłki Koszykowej Juniorów im. Stanisława Chrobaka” - Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu „ZNICZ” w Jarosławiu.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania : 4.000 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

 

 

Burmistrz
Miasta Jarosławiametryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (6 lipca 2009)
Opublikował: Agnieszka Jurczak (6 lipca 2009, 13:57:22)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (6 listopada 2020, 14:22:21)
Zmieniono: zmiana katalogu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2523