Zarządzenie Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 23 grudnia 2015 r. dot. zadania pn. "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Jarosławiu w 2016 roku"

ZARZĄDZENIE Nr 399/2015
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
  z dnia 23 grudnia  2015 r.

 
 
Działając zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118  ze zm.)
 
Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :
§ 1
Powierzyć realizację zadania pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu miasta Jarosławia do Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczego  w Jarosławiu w 2016 roku” :

POLSKIEMU STOWARZYSZENIU NA RZECZ OSÓB Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM – KOŁO W JAROSŁAWIU, ul. Wilsona 6a, 37 – 500 JAROSŁAW, oferentowi spełniającemu oczekiwane wymagania.
Wysokość środków publicznych  przeznaczonych na realizację zadania: 126.919,00zł        (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych).

 
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.
 
§ 3
Zarządzenie sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ).
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                       BURMISTRZ MIASTA
                                                                                                                JAROSŁAWIA

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (29 grudnia 2015)
Opublikował: Monika Sadurska (29 grudnia 2015, 13:01:04)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (6 listopada 2020, 14:30:33)
Zmieniono: zmiana katalogu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 568