Ogłoszenie dotyczące powierzenia realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku

Działając  zgodnie  z  zasadami   określonymi w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn.zm.) 
 

Burmistrz Miasta Jarosławia Zarządza co następuje:
 
§ 1
 
Powierzyć realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2008 roku podmiotom:

ZADANIE : „Organizacja obozu sportowo-rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży
w ramach promowania zdrowego stylu życia bez nałogów”

Związkowi Harcerstwa Polskiego Komendzie Hufca im. Czesławy „Baśki” Puzon
ul. Sienkiewicza 11 , 37-500 Jarosław
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
9.000 zł ( słownie: dziewięć tysięcy złotych)
 
ZADANIE : „Organizowanie wsparcia i pomocy dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym ze środowisk niewydolnych wychowawczo i patologicznych”
 
Ośrodkowi Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke
ul. Benedyktyńska 5, 37-500 Jarosław
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
5.000 zł ( słownie: pięć  tysięcy złotych)

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Jarosławia.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
                                                             Burmistrz Miasta Jarosławia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (14 lipca 2008)
Opublikował: Agnieszka Jurczak (14 lipca 2008, 10:21:34)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (6 listopada 2020, 14:18:13)
Zmieniono: zmiana katalogu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3808