Wyniki konkursu na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu w 2008 roku

ZARZĄDZENIE Nr 179/2008
BURMISTRZA MIASTA JAROSŁAWIA
Z DNIA 16 lipca  2008 r.


 
Działając zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie ( Dz.U. Nr 96,poz. 873 z póź. zm. ) oraz uchwałą Nr 263/XXVI/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 04.02. 2008r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego na rok 2008
Burmistrz Miasta Jarosławia zarządza :

§ 1
Powierzyć realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania, kultury fizycznej i sportu w 2008 roku podmiotom:

1. Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Oddział Powiatowy w Jarosławiu ul. Kraszewskiego 1, 37 – 500 Jarosław na zadanie:
”Zmniejszenie liczby podejmowanych zachowań ryzykownych przez dzieci i młodzież z Dzielnicy Nr 5 poprzez realizację programu Profilaktyka przez sztukę i sport” w wysokości 7.000zł  ( słownie: siedem tysięcy złotych ),
 
2.Parafii Rzymskokatolickiej pw. Bożego Ciała przy Kolegiacie w Jarosławiu,
Plac ks. P.Skargi 2, 37 – 500 Jarosław na zadanie:
"Zorganizowanie obozu dla niepełnosprawnej młodzieży wywodzącej się z rodzin dotkniętych patologią społeczną    z Dzielnicy Nr 1” w wysokości 5.000zł ( słownie: pięć tysięcy złotych ),
 
3.Stowarzyszeniu „Nauka i Rozwój” ul. Św. Ducha 1, 37 – 500 Jarosław na zadanie:
"Szkolenie utalentowanych sportowo dzieci i młodzieży w zakresie łucznictwa sportowego” w wysokości 11.000zł ( słownie: jedenaście tysięcy złotych ),

4.Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Jarosławiu ul.Dolnoleżajska 63 na zadanie:
"Organizacja festynu sportowo rekreacyjnego promującego zdrowy styl życia bez nałogów dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy nr 7 w wysokości 3.000zł ( słownie: trzy tysiące złotych)

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji i Kultury Fizycznej Urzędu Miasta Jarosławia.
 
§ 3
Zarządzenie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz znajduje się w sekretariacie Urzędu ( rejestr zarządzeń ), następne rozdano wg rozdzielnika stanowiącego załącznik nr 1 do egzemplarza znajdującego się w sekretariacie.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                      

    Burmistrz Miasta
                                                                                                               Jarosławia

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta Jarosławia (16 lipca 2008)
Opublikował: Agnieszka Jurczak (16 lipca 2008, 14:07:22)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (6 listopada 2020, 14:18:41)
Zmieniono: zmiana katalogu publikacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3740