Dane

Skarbnik
Anna Gołąb

Kontakt:

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
pokój nr 15, I piętro
tel. 16 624 87 07, mail: anna.golab@um.jaroslaw.pl

Skarbnik jest głównym księgowym budżetu miasta i wykonuje zadania w zakresie gospodarki finansowej miasta.

Do zadań skarbnika należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów budżetu miasta i Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta,
2) prowadzenie księgowości budżetowej i gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) wyróżnianie zadań strategicznych na każdym etapie projektowania budżetu miasta/Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta i w sprawozdawczości budżetowej,
4) opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu miasta,
5) kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych,
6) opiniowanie projektów uchwał rady miejskiej i zarządzeń burmistrza w sprawach dotyczących zobowiązań finansowych,
7) nadzór nad gospodarowaniem środkami budżetowymi miasta, a w szczególności nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych,
8) wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zgodnie z upoważnieniami otrzymanymi od burmistrza,
9) nadzorowanie pracy komórek organizacyjnych według graficznego schematu organizacyjnego urzędu,
10) współdziałanie z innymi członkami kierownictwa urzędu oraz kierownikami komórek organizacyjnych urzędu w zakresie powierzonych spraw,
11) wykonywanie innych zadań zleconych przez burmistrza, w granicach określonych pełnomocnictwami i upoważnieniami otrzymanymi od niego.
3. Skarbnik może udzielać upoważnień do kontrasygnowania oświadczeń woli mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych.
4. Skarbnik jest odpowiedzialny za realizację obowiązków i zadań w zakresie:
1) prowadzenia rachunkowości urzędu,
2) wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi,
3) dokonywania kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

metryczka


Wytworzył: Wydział OA (28 lutego 2005)
Opublikował: Marta Hawryszko (28 lutego 2005, 15:35:21)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (2 maja 2021, 08:41:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9251