SEKRETARZ MIASTA JAROSŁAWIA


Kontakt:
Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 1, 37-500 Jarosław
pokój nr 11, I piętro
tel. 16 624 87 05
mail: sekretarz@um.jaroslaw.pl

1. Sekretarz przy wykonywaniu zadań działa w granicach określonych oddzielnymi zarządzeniami burmistrza oraz pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez burmistrza.
2. Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1) zapewnienie właściwej organizacji urzędu oraz podejmowanie działań na rzecz jej doskonalenia, a także pełnienie nadzoru nad funkcjonowaniem urzędu, w tym organizacji pracy i obsługi interesantów,
2) nadzorowanie pracy bezpośrednio podległych komórek organizacyjnych urzędu, zgodnie z załącznikiem do regulaminu,
3) współdziałanie, w sprawach dotyczących funkcjonowania urzędu, z burmistrzem, zastępcami burmistrza, skarbnikiem oraz - nie podlegających bezpośrednio nadzorowi - kierownikami komórek organizacyjnych urzędu i jednostek organizacyjnych miasta,
4) kształtowanie sprawnego systemu komunikacji wewnętrznej w urzędzie oraz zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentacji,
5) koordynowanie, wymagających tego, działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu,
6) składanie oświadczeń woli w imieniu miasta, w zakresie udzielonych pełnomocnictw,
7) koordynowanie działań związanych z przebiegiem kontroli zewnętrznych,
8) prowadzenie spraw skarg i wniosków mieszkańców oraz ewidencji w tym zakresie,
9) prowadzenie książki kontroli zewnętrznych i współpraca z organami kontroli zewnętrznej,
10) reprezentowanie miasta w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z burmistrzem,
11) realizowanie, we współdziałaniu z pozostałymi członkami kierownictwa urzędu oraz kierownikami komórek organizacyjnych, polityki zarządzania zasobami ludzkimi,
12) zarządzanie mieniem urzędu i dysponowanie środkami pieniężnymi przeznaczonymi na pokrycie kosztów jego funkcjonowania,
13) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji urzędu,
14) nadzór nad obsługą organizacyjno-administracyjną rady i rad dzielnie,
15) nadzór nad wykonywaniem czynności związanych z organizacją wyborów,referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych,
16) nadzór nad obowiązkiem tworzenia tekstów ujednoliconych dla wszystkich regulacji, w szczególności uchwał rady i zarządzeń burmistrza, oraz ich upubliczniania w BIP,
17) pełnienie nadzoru nad realizacją strategii rozwoju miasta oraz strategii sektorowych/funkcjonalnych,
18) wykonywanie innych zadań powierzonych przez burmistrza.

Sekretarz wykonując zadania i kompetencje w imieniu burmistrza, zajmuje się zagadnieniami wynikającymi z zakresu działania bezpośrednio nadzorowanych następujących jednostek organizacyjnych urzędu:
1. Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego,
2. Wieloosobowego stanowiska ds. informatyki i przetwarzania danych.

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (16 listopada 2020)
Opublikował: UM Jarosław (9 kwietnia 2004, 12:06:57)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (7 maja 2021, 12:36:44)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 12317