Budżet na 2003 r.

 
Uchwała nr 71/ VIII/2003
Rady Miasta Jarosławia
z dnia 24 marca 2003


w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2003 r.

Na podstawie art.18 ust . 2 pkt. 4, 9 lit. c, d, i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U .Nr 142 poz. 1591 z 2001 r / oraz art. 122 , 124 i 134 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych / Dz. U . Nr 155 poz. 1014 z 1998 r z późn. zm./, a także art.400 i 420 ustawy z dnia 27 lipca 2001 Prawo ochrony środowiska / Dz. U. Nr 115 poz. 1229 z 2001 r/ Rada Miasta Jarosławia uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się prognozowane dochody budżetu miasta na 2003 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w wysokości 52.814.157 w tym:
1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 4.741.465

§ 2
Ustala się wydatki budżetu miasta na 2003 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały w wysokości 57.915.048 W tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały w wysokości 4.741.465

§ 3
1. Ustala się dotacje podmiotowe dla instytucji kultury w wysokości: 1.200.000 w tym:
 • Miejska Biblioteka Publiczna 600.000
 • Miejski Ośrodek Kultury 600.000

  § 4
  1.Ustala się plany przychodów zakładów budżetowych w wysokości 6.634.150 i wydatków w wysokości 6.634.150 oraz kwotę dotacji przedmiotowych z budżetu gminy w wysokości 1.900.000. Szczegółowe kwoty przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz zakres, kwoty dotacji i stawki dotacji przedmiotowych zawiera załącznik nr 4.
  2. Ustala się plan przychodów środków specjalnych jednostek budżetowych w wysokości 1.241.167 i wydatków w wysokości 1.241.167.
  Szczegółowy podział kwot przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych zawierają załączniki nr 4, 4a, 4b i 4c.

  § 5
  Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości:
 • przychody 350.000
 • wydatki 438.500
  Szczegółowy podział powyższych kwot zawiera załącznik nr 5.

  § 6
  1.Ustala się deficyt budżetu na 2003 r w wysokości 5.100.891
  2.Ustala się kwotę wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu w wysokości 9.475.431
  3. Ustala się źródło pokrycia wydatków nie znajdujących pokrycia w dochodach budżetu miasta:
 • wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bankowym 1.000.000
 • kredyty zaciągane w bankach krajowych 8.475.431 4. Ustala się rozchody budżetu przypadające do realizacji w 2003 r w wysokości 4.374.540 w tym:
 • spłata kredytów długoterminowych 3.500.000
 • spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 726.000
 • spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 34.540
 • spłata pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 14.000
 • spłata pożyczki z NFOŚiGW w wysokości 100.000
  5.Szczegółwy podział przychodów i rozchodów budżetu zawiera załącznik nr 6

  § 7
  1. Wyodrębnia się wydatki w formie dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy oraz dotacje dla placówek oświatowych niepublicznych a także dotacje z zakresu opieki społecznej w kwocie 1.491.048 2. Szczegółowy podział powyższej kwoty zawiera załącznik nr 7 .

  § 8
  Wyodrębnia się wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji w kwocie 8.657.413 w tym:
  1) w dziale 600 Transport ,rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne w kwocie 440.000
  2) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.200.000
  3) w dziale 750 Administracja publiczna rozdział 75023 Urzędy gmin w kwocie 30.000
  4) w dziale 801 Oświata i wychowanie 30.213
 • rozdział 80101 Szkoły podstawowe w kwocie 20.799
 • rozdział 80110 Gimnazja w kwocie 9.414
  5) w dziale 851 Ochrona zdrowia rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 211.200
  6) w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdział 85404 Przedszkola w kwocie 40.000
  7) w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 1.538.000
 • rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kwocie 1.273.000
 • rozdział 90002 Gospodarka odpadami w kwocie 200.000
 • rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 65.000
  8) w dziale 926 Kultura fizyczna i sport, rozdziale 92601 Obiekty sportowe w kwocie 5.168.000

  § 9
  Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją uchwalonego programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie:
 • dochody 510.000
 • wydatki 655.917
  Szczegółowy podział kwot zawiera załącznik nr 2 w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

  § 10
  Wyodrębnia się równowartość 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli z przeznaczeniem na dopłaty do doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizację doradztwa zawodowego w kwocie 201.161
  Powyższa kwota zawarta jest w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej w działach 801 Oświata i wychowanie oraz 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , rozdziałach Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

  § 11
  W ramach planowanych kwot wydatków wyodrębnia się rezerwę w kwocie 2.990.000 w tym:
  1) rezerwa ogólna 100.000
  2) rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne 2.890.000
  Powyższe kwoty zawarto w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej w dziale 758 Różne rozliczenia rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe.

  § 12
  1.Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania przeniesień wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem zmian planu wydatków inwestycyjnych oraz za wyjątkiem przeniesień wydatków w dziale 900.
  2.Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania następujących upoważnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej gminnym jednostkom budżetowym polegających na:
  1) przenoszeniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafów wydatków rzeczowych ( §§ 3020, 3110, 3250, 4210, 4240, 4260, 4270, 4300, 4410, 4430, 4440, 4580).
  2) przenoszeniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach paragrafów wydatków płacowych i pochodnych ( §§ 4010, 4040, 4110, 4120).
  3) przenoszeniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu kwot wydatków w paragrafach wydatków rzeczowych przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków w paragrafach wydatków płacowych i pochodnych.
  4) Przenoszeniu planu wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej polegających na zmniejszeniu planu wydatków wynagrodzeń i pochodnych przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków § 4440- odpisy na ZFŚS.
  3. Upoważnia się Burmistrza Miasta do spłaty w roku budżetowym kredytu i pożyczek w wysokości 4.374.540
  4.Burmistrz Miasta może samodzielnie zaciągać zobowiązania do sumy 1.000.000 zł z wyjątkiem zadań inwestycyjnych.
  5.Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania długu związanego z finansowaniem wydatków nie mających pokrycia w planowanych dochodach w wysokości 8.475.431
  6.Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w wybranych przez Burmistrza bankach.

  § 13
  Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

  § 14
  Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej i Budżetowej Rady Miasta.

  § 15
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewody Podkarpackiego.

  Załączniki:
 • Załącznik nr 1 (42kB) word
 • Załącznik nr 2 (59kB) word
 • Załącznik nr 3 (27kB) word
 • Załącznik nr 4 (44kB) word
 • Załącznik nr 5 (23kB) word
 • Załącznik nr 6 (24kB) word
 • Załącznik nr 7 (44kB) word
 • metryczka


  Wytworzył: Rada Miasta (24 marca 2003)
  Opublikował: (31 maja 2004, 09:53:45)

  Ostatnia zmiana: (31 maja 2004, 10:05:43)
  Zmieniono: dodano załącznik

  rejestr zmian tej informacji »


  Liczba odsłon: 8864