Wydział Oświaty i Sportu WOS

Urząd Miasta Jarosławia
Rynek 6, II piętro, pokoje 22-23
37-500 Jarosław

DYREKTOR
Renata Chlebowska
tel. 16 624 87 46
e-mail: renata.chlebowska@um.jaroslaw.pl

Pracownicy:
Magdalena Lehnart
tel. 16 624 87 78
e-mail: magdalena.lehnart@um.jaroslaw.pl

Angelika Jarosz
tel. 16 624 87 87
e-mail: angelika.jarosz@um.jaroslaw.pl

Barbara Chrobak
tel. 16 624 87 87
e-mail: barbara.chrobak@um.jaroslaw.pl

Izabela Stęchły
tel. 16 624 87 47
e-mail: izabela.stechly@um.jaroslaw.pl

Ilona Szczepańska
tel. 16 624 87 48
e-mail: ilona.szczepanska@um.jaroslaw.pl

Konrad Kolasa
tel. 16 624 87 47
e-mail: konrad.kolasa@um.jaroslaw.pl

Joanna Brzyska
tel. 16 624 89 91
e-mail: joanna.brzyska@um.jaroslaw.pl

Elżbieta Górska
tel. 16 624 89 91
e-mail: elzbieta.gorska@um.jaroslaw.pl

Sabina Bartman
tel. 16 624 89 91
e-mail: sabina.bartman@um.jaroslaw.pl

Godziny przyjęć interesantów
:
poniedziałek - piątek: 7.30-15.30

Do zadań Wydziału Oświaty i Sportu należy w szczególności:
1) realizowanie zadań dotyczących:
a) ustalania sieci publicznych przedszkoli i szkół podstawowych
b) zakładania, przekształcania i likwidacji publicznych przedszkoli, szkół, instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek oraz tworzenia i rozwiązywania zespołów szkół i placówek,
c) sprawowania nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół, instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących organizacji pracy, gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej,
d) analizowania i zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek,
e) oceny pracy dyrektorów przedszkoli, szkół, instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 i placówek,
f) przyznawania nauczycielom i dyrektorom nagród organu prowadzącego,
g) wydawania opinii w sprawach przeniesień służbowych nauczycieli oraz powierzania stanowisk kierowniczych i odwołania z nich,
2) kontrola spełniania obowiązku nauki oraz egzekucja niespełniania obowiązku szkolnego, obowiązku nauki i obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego,
3) przeprowadzanie:
a) konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek pozostających w nadzorze wydziału,
b) postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego oraz wydawanie decyzji w tym zakresie,
4) organizowanie:
a) doradztwa metodycznego oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli,
b) wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wypoczynku letniego i zimowego,
5) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
6) organizowanie i koordynowanie systemu działań promujących miasto poprzez sport,
7) koordynowanie działań związanych z:
a) realizacją rządowego programu dofinansowania zakupu podręczników,
b) organizacją zbiorowego transportu dzieci do szkół miejskich
c) pozyskiwaniem  środków na finansowanie zadań oświatowych z jednostek rządowych,
d) sporządzaniem sprawozdań i analiz zgodnie z ustawą o systemie informacji oświatowej,
e) realizacją programów profilaktyczno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach, instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 i innych podmiotach,
f) działań związanych z realizacją strategii rozwoju edukacji,
g) organizacją konkursów oraz uroczystości okolicznościowych w przedszkolach, szkołach, instytucjach opieki nad dziećmi do lat 3 i innych podmiotach,
8) opracowywanie:
a) budżetu w zakresie oświaty i sportu,
b) okresowych analiz i ocen z realizacji budżetu oświaty i sportu,
c) zasad wynagradzania nauczycieli,
d) analiz wielkości i struktury zatrudnienia nauczycieli oraz wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli,
e) prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dla których organem prowadzącym jest miasto,
f) kompletowanie wraz z załącznikami oświadczeń majątkowych składanych przez dyrektorów szkół, przedszkoli, instytucji opieki nad dziećmi do lat 3,
9) określanie kosztów kształcenia i wychowania w różnych typach szkół i placówek.
10) realizacja zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dotyczących:
a) podejmowania działań mających na celu propagowanie idei sportowych,
b) tworzenia warunków organizacyjnych i ekonomicznych mających na celu rozwój kultury fizycznej i rekreacji ruchowej,
c) organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych oraz imprez sportowych na szczeblu szkolnym, międzyszkolnym i miejskim,
d) upowszechniania i organizacji aktywnych form wypoczynku i rekreacji,
e) przyznawania stypendiów i nagród dla wybitnych sportowców,
f) podejmowania działań mających na celu propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców miasta,
11) prowadzenie spraw związanych z wydaniem pozwolenia na organizację masowych imprez sportowych na terenie miasta,
12) prowadzenie spraw związanych z przygotowaniem miasta do planowanych imprez o charakterze sportowym,
13) współpraca oraz nadzór merytoryczny nad MOSiR,
14) współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
15) współpraca z Pełnomocnikiem Burmistrza ds. Sportu,
16) realizacja innych zadań zleconych z zakresu oświaty i sportu wynikających z przepisów ustaw szczególnych,
17) prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej dla przedszkoli i instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, dla których miasto jest organem prowadzącym,
18) współpraca z organizacjami pozarządowymi, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji oraz kontrolą prawidłowości ich wykorzystania,
19) zapewnienie niezbędnych warunków organizacyjnych dla prawidłowego funkcjonowania Rady Programowej ds. Sportu.

Sprawy, które można załatwić za pośrednictwem wydziału:
Udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej, przyznawanie stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i z terenu miasta Jarosławia.

Wymagane dokumenty:
1. samodzielny wniosek (wg. wzoru),
2. w przypadku otrzymania dotacji,
- kopia statutu oraz potwierdzenia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- weksel in blanco przy dofinansowaniach przekraczających 5000 zł

Sposób załatwienia: przyznanie dofinansowania przez Radę Miasta Jarosławia

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
informacja o otrzymaniu dofinansowania po uchwaleniu budżetu miasta

Inne informacje istotne dla interesantów


Podstawa prawna:
 • art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst. Jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./
 • uchwała 591/XL/2002 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz sposobu ich rozliczania i kontroli,
 • uchwała Nr 225/33/2002 Zarządu Miasta Jarosławia w sprawie określenia zadań priorytetowych Gminy Miejskiej Jarosław do realizacji w 2004

Opłaty: bez opłat

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty
Rynek 6, II piętro, pokój nr 22
tel. 16 624 87 47, 16 624 87 48

Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie sportowej imprezy masowej


Wymagane dokumenty:
 • samodzielny wniosek,
 • opinia Komendanta Powiatowego Policji, opinia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 
 • opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
 • opinia Dyrektora Centrum opieki Medycznej, graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza z oznaczeniami: dróg dojścia, ewakuacji i dojazdowych punktów pomocy medycznej i ujęć, wody, przyłączy gazu i energii, rozmieszczenie służb porządkowych regulamin obiektu i program imprezy
 • informacja określająca stan liczebny, organizację, oznakowanie, wyposażenie i sposób rozmieszczenia służb porządkowych i informacyjnych, 
 • pisemna instrukcja określająca zadania służby porządkowej oraz warunki łączności szczegółowe zasady postępowania w wypadku pożaru, 
 • polisa ubezpieczeniowa (obowiązkowa w przypadku imprez odpłatnych), informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza będzie organizowana, informacja o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie wskazanie osoby.
Sposób załatwienia: wydanie zezwolenia

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 • termin składania wniosku: do 14 dni przed terminem imprezy
 • wydanie zezwolenia na 7 dni przed terminem organizacji imprezy

Inne informacje istotne dla interesantów

podstawa prawna: ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych z dnia 22 sierpnia 1997 r.
(Dz. U. nr 106 z 11 września 1997 r. poz. 680 z późn. zm.)

Opłaty: opłata skarbowa w wys. 82,00 zł

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Oświaty
II piętro, Rynek 6, pokój nr 22
tel. 16 624 87 47, 624 87 48

Zgłoszenie do ewidencji niepublicznej formy wychowania przedszkolnego - zespołu wychowawanie przedszkolnego/punktu przedszkolnego (31kB) word
Procedury dotyczące żłobków (204kB) word
oświadczenie o niekaralności (22kB) word
oświadczenie o posiadaniu NIP i REGON (23kB) word
oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych (26kB) word
procedura rejestracji żłobka/klubu dziecięcego (240kB) word
wniosek o wpis żłobka do rejestru (26kB) plik
wniosek o wykreślenie z rejestru (31kB) word
REJESTR ŻŁOBKÓW (31kB) word
żłobki - charakterystyka (64kB) word

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika:

oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis (52kB) plik
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - kopia (49kB) plik
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (491kB) plik
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (52kB) word
zawiadomienie (27kB) word
oświadczenie rzemiosło (19kB) word


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w związku z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników:

w 2012 roku (202kB) pdf
w 2013 roku (247kB) pdf
w 2014 roku (195kB) pdf
w 2015 roku (295kB) pdf
w 2016 roku (274kB) pdf
w 2017 roku (327kB) pdf
w 2018 roku (231kB) pdf
w 2019 roku (307kB) pdf
w 2020 roku (245kB) pdf  
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Brzezińska (2 maja 2021)
Opublikował: Barbara Brzezińska (2 czerwca 2004, 07:10:40)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (10 czerwca 2021, 11:52:30)
Zmieniono: uzupełnienie informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 33414