rejestry, ewidencje i archiwa

SPIS EWIDENCJI I REJESTRÓW: 
 
I Sprawy uczniowskie 
 • księgi arkuszy ocen,
 • księga uczniów,
 • rejestr orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • rejestr wypadków uczniów,
 • ewidencja imienna wydanych świadectw ukończenia szkoły, 
 • ewidencja imienna wydanych zaświadczeń OKE z egzaminu ósmoklasisty, 
 • rejestr wydanych zaświadczeń uczniowskich o uczęszczaniu do szkoły, 
 • rejestr wydanych kart rowerowych,
 • rejestr wydanych legitymacji szkolnych.
II Sprawy kadrowe 
 • księga protokołów rad pedagogicznych,
 • księga zastępstw,
 • rejestr zwolnień lekarskich, urlopów pracowników,
 • rejestr wypadków pracowników,
 • ewidencja pracowników i ich akt osobowych,
 • rejestr wydawanych legitymacji nauczycielskich,
 • ewidencja czasu pracy. 
III Sprawy administracyjne 
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • książka korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
 • rejestr pieczęci i pieczątek,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • księgi inwentarzowe,
 • książka kontroli zewnętrznej,
 • rejestr delegacji służbowych. 
 
ARCHIWA:
 • dzienniki lekcyjne,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księgi dzieci,
 • księgi uczniów,
 • ewidencje wydanych świadectw ukończenia szkoły,
 • kroniki szkolne,
 • księgi protokołów z zebrań rady pedagogicznej,
 • uchwały rady pedagogicznej,
 • zarządzenia dyrektora akta osobowe pracowników,
 • plany finansowe,
 • dokumentacja finansowo-księgowa,
 • dokumentacja dotycząca rekrutacji,
 • dokumentacja dotycząca organizacji.

metryczka


Wytworzył: Olaf Pokrywka (18 września 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (18 września 2020, 11:22:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 239