Świadczenie wychowawcze-Program Rodzina 500+

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2018, poz. 2134 z późn. zm.),
 • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1465).
INFORMACJE OGÓLNE

Świadczenie wychowawcze przysługuje:
 • matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 2a ustawy (opieka naprzemienna),
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo
 • opiekunowi prawnemu dziecka, albo,
 • dyrektorowi domu pomocy społecznej.
 
Świadczenie wychowawcze przysługuje:
 • obywatelom polskim,
 • cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy,przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych,
– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
- z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko.

W przypadku urodzenia dziecka lub ukończenia przez dziecko 18 roku życia w trakcie miesiąca wysokość świadczenia wychowawczego jest ustalana proporcjonalnie do liczby dni, w których świadczenie wychowawcze przysługuje.
W przypadku gdy dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obydwojga rodziców rozwiedzionych, żyjących w separacji lub żyjących w rozłączeniu sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach, kwotę świadczenia wychowawczego ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego (art. 5 ust.2a ustawy). 
 
Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:
 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

Świadczenie wychowawcze przyznawane jest na wniosek.

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej!!!

Informacje o przyznaniu świadczenia przesyłane będą na podany we wniosku adres e-mail lub udzielane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na prośbę wnioskodawcy.

Wydania decyzji administracyjnej wymaga natomiast odmowa przyznania świadczenia wychowawczego, uchylenie lub zmiana prawa do świadczenia wychowawczego oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego.

MIEJSCE I SPOSÓB  SKŁADANIA WNIOSKÓW
Mieszkańcy miasta Jarosławia mogą złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Juliusza Słowackiego 34, codziennie w,godzinach 7:30 -15:30.

Wnioski o świadczenie wychowawcze można także wysłać pocztą,  jak również złożyć drogą elektroniczną przez:  
 • bankowości elektronicznej,
 • Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
 • Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl),
 • ePUAP.
Od 1 lipca 2019 r. Program „Rodzina 500+” obowiązuje na nowych zasadach:
 1. Zniesione zostaje kryterium dochodowe, co oznacza, że rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej.
 2. Prawo do świadczenia wychowawczego nie będzie już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.
 3. W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.
 4. Rodzice dzieci urodzonych po 30 czerwca 2019 r. będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają wówczas z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

Rodzina 500 plus i świadczenia rodzinne w UE

 
W przypadku zamieszkania całej rodziny poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do wszystkich świadczeń rodzinnych – również świadczenia wychowawczego 500+, zastosowanie będzie miało wyłącznie ustawodawstwo krajowe tego państwa. Wówczas świadczenia z Polski nie będą przysługiwały, ze względu na brak faktycznego miejsca zamieszkania na terytorium Polski (nie mylić z zameldowaniem). Dotyczy to zamieszkania obywateli polskich wraz z całą rodziną na terytoriach państw poza UE, np. USA, Kanada, jaki i państw UE, EOG np. Wielkiej Brytanii, Norwegii lub w Szwajcarii.

Posiadanie przez obywateli polskich faktycznego miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia 500+ (art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci).
 
W przypadku kiedy jeden bądź więcej członków rodziny mieszka lub pracuje za granicą, w państwach UE, EOG lub w Szwajcarii, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do wniosków mają zastosowanie unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Taki wniosek wraz z dokumentami gmina przekaże Wojewodzie w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacja sytemu zabezpieczeń społecznych.
 
Kontakt z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Koordynacji Świadczeń:
punkt informacyjny ww. Oddziału tel. 17 867 18 15adres e-mail: koordynacja@rzeszow.uw.gov.pl

Wnioski na kolejny okres 2019/2021 można składać elektronicznie od 1 lipca 2019 r. natomiast  od 1 sierpnia 2019 r. w formie papierowej.

Jeśli nowy (kompletny i prawidłowo wypełniony) wniosek na okres 2019/2021 zostanie złożony:
 • w lipcu i sierpniu, to przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca października,
 • we wrześniu - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca listopada,
 • w październiku - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca grudnia,
 • w listopadzie - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca stycznia,
 • w grudniu lub w styczniu - przyznanie i wypłata 500+ nastąpi do końca lutego.
 
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach, tj. od 1 lipca 2019 r., rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r.

Złożenie wniosku do końca września 2019r. gwarantuje zatem rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Niezależnie od tego, czy rodzic obecnie ma przyznane świadczenie wychowawcze wyłącznie na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 r., czy też pobiera przedmiotowe świadczenie na również na pierwsze dziecko, od 1 lipca 2019 r. składa jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.
W ten sposób otrzyma od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobiera 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 r.).
 
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:
 • w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach czyli zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – kartę pobytu;kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej który uprawnia do wykonywania pracy;
 • w przypadku dziecka będącego pod opieką naprzemienną obojga rodziców odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • w przypadku przysposobienia dziecka odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • w przypadku opieki prawnej orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego;odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego 
WYŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ W FORMIE KOPII (ORYGINAŁY DO WGLĄDU).

Wymagane dokumenty i druki do pobrania

Wzory wniosków (zalecane do wykorzystywania przez organy właściwe realizujące świadczenia) oraz załączników do tych wniosków znajdują się na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarosławiu oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem


 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Kruba-Nieckarz (22 września 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (22 września 2020, 13:06:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 271