kompetencje

Organami przedszkola są:
 
Dyrektor, do jego kompetencji należy:
1. kierowanie bieżącą działalnością przedszkola,
2. reprezentowanie placówki na zewnątrz,
3. kierowanie zatrudnionymi nauczycielami i pracownikami obsługi i administracji,
4. organizowanie całości pracy dydaktyczno wychowawczej,
5. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
6. podejmowanie decyzji w sprawie przyjmowania dzieci do przedszkola,
7. realizowanie uchwał rady pedagogicznej w ramach ich kompetencji,
8. dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe  realizowanie,
9. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników,
10. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
11. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z przepisami prawa,
12. zapewnienie warunków pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp i ppoż.,
13. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno archiwalnej i finansowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

Rada pedagogiczna, do jej kompetencji należy:
1. przygotowanie projektu statutu przedszkola,
2. opracowanie programu rozwoju placówki,
3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
4. uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
5. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
6. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
7. opiniowanie planu finansowego, wniosków o nagrody i wyróżnienia, program  szkoleń pracowników, opiniowanie organizacji pracy placówki.

 
Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola i funkcjonuje w oparciu o Regulamin działalności rady.

 
Rada rodziców,
do jej kompetencji należy:
1. występowanie do dyrektora i rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami   dotyczącymi wszystkich spraw w przedszkolu/żłobku (realizacji programów, funkcjonowania placówki),
2.  współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym,
3.  prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola/żłobka,
4.  przekazywanie rodzicom dzieci informacji o udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady rodziców,
5.  rada rodziców funkcjonuje w oparciu o Regulamin działalności rady. Jest organem społecznym przedszkola.
 
 

metryczka


Wytworzył: Beata Jusięga (23 września 2020)
Opublikował: Barbara Brzezińska (1 lipca 2004, 15:19:50)

Ostatnia zmiana: Barbara Brzezińska (23 września 2020, 13:51:25)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4191